BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 27.02.2020

 1. 0.Návrh na schválenie zľavy z ceny nájmu a služieb na Olympijskú kvalifikáciu v ľadovom hokeji v dňoch 24. 8. - 31. 8. 2020 organizovanú Slovenským zväzom ľadového hokeja

  UzneseniaUznesenie
 2. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 01. 2020

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 3. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

  UzneseniaUznesenie
 4. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/331, 5018/332, Antonínovi Staňovi a manželke

  UzneseniaUznesenie
 5. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1030/1, Michalovi Boháčovi

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 6. 5.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17342/80, parc. č. 17342/90, parc. č. 17342/133, parc. č. 17342/143, parc. č. 17342/149, parc. č. 17342/157, parc. č. 17342/160, parc. č. 17342/186 a parc. č. 17342/187, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Hagarovej ul.

 7. 5a.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 8. 5b.Informácia o začatí konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 9. 6.Čiastková správa o výsledkoch kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
 10. 7.Personálne zmeny v orgánoch organizácie Generálny investor Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
 11. 7a.Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board

 12. 8.Návrh na odvolanie a vymenovanie riaditeľa/ky príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)

  UzneseniaUznesenie
 13. 9.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v lokalite cintorína na Molecovej ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
 14. 10.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, v lokalite Cintorína Slávičie údolie, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
 15. 10a.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 189/2019 zo dňa 30. 05. 2019 v bode 5, ktorým bolo schválené zverenie pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača

  UzneseniaUznesenie
 16. 11.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, Budovateľská 1, Košická 46, Svätoplukova 35, Bebravská 18, Rajčianska 20, Rajčianska 24, 26, Bárdošova 17, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, Jána Stanislava 3, Nejedlého 39, Eisnerova 44, vlastníkom bytov

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 17. 12.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 500/2004 zo dňa 30. 09. 2004 a č. 827/2017 zo dňa 24. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Čiližská 36 a Beňadická 9

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 18. 13.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1410/2014 zo dňa 30. 01. 2014, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25. 02. 2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28. 04. 2011 a č. 1055/2013 zo dňa 24. – 25. 04. 2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
  Materiály
 19. 16.Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  UzneseniaUznesenie
 20. 17.Interpelácie (bod bude prerokovaný o 14.00 h)

 21. 18.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 110/2019 zo dňa 28. 03. 2019

  Materiály
 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

 5. e.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 6. f.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

  Materiály
 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 44, 46, Rajčianska 24, 26, Kríková 16, Sadmelijská 1, Kuklovská 7, Cabanova 4, Jankolova 2, vlastníkom bytov

 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Janka Alexyho 1, J. Smreka 22, vlastníkom bytov

 9. i.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 01. 01.2019 do 31. 12. 2019

  Materiály
 10. j.Informácia o plnení protikorupčného minima k 31. 12. 2019

 11. k.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac december 2019