BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Personálne zmeny v predstavenstve Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
návrh na odvolanie Ing. Alžbety Melicharovej z funkcie predsedníčky predstavenstva organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42259088.
B. schvaľuje
​návrh na vymenovanie Ing. Vladimíra Greža za predsedu predstavenstva organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 42259088.
C. poverujeprimátora hlavného mesta SR Bratislavy
​predložiť na valnom zhromaždení organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board návrh na odvolanie predsedníčky predstavenstva a voľbu predsedu predstavenstva organizácie podľa bodu A a bodu B tohto uznesenia.