Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26.05.2016

 • 26. mája 2016, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [48.14 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 29.06.2016
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2016

 2. 1a.Návrh na zverenie pozemku pod futbalovým ihriskom registra C-KN parc.č. 918 na Molecovej ulici a o zverenie spoluvlastníckeho podielu v stavbe telocvične a šatní v objekte Základnej umeleckej školy J.Kresánka na Karloveskej ulici č. 3 v Bratislave do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 3. 2.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 2382/7 a parc. č. 2588/12 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Branislavovi Boreckému a Mgr. Marcele Boreckej

 4. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2860/4, do vlastníctva Mgr. Branislava Bučka s manželkou

 5. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave

 6. 5.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu Zmluvy o nájme pozemkov a stavby č. 078306051200 pre OZ Vagus so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 6.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenskej republiky

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 na dobu určitú do 31.08.2039, predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 06 00 na dobu určitú do 31.08.2039 a nájom pozemku registra „E“ parc. č. 5799 a 5800 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 9. 7a.Návrh na vybudovanie cyklotrás vo Vrakuni

 10. 8.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 11. 8a.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2015

 12. 9.Odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva – zmluvnej pokuty vo výške 3 947,48 Eur, žiadateľ EUREST, spol. s r.o., IČO: 31 342 809

 13. 10.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 14. 11.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 15. 12.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s.

 16. 13.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

  Materiály
 17. 14.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Halbart – Slovakia a.s.

  Materiály
 18. 15.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s

  Materiály
 19. 16.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 20. 17.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

  Materiály
 21. 19.Prehľad a hodnotenie medzinárodnej spolupráce hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

 22. 20.Návrh Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času Kulíškova 6, Bratislava

 23. 21.Informácia o projektoch podporených finančným príspevkom v zmysle výzvy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na poskytnutie finančného príspevku na podporu projektov subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave pre rok 2015

 24. 22.Informácia o možnostiach vypovedania Zmluvy o nájme pozemkov č. 08-83-0181-10-00 spoločnosti MICROTECH, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 25. 23.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6074/1 a parc. č. 6074/2, do podielového spoluvlastníctva Mgr. Róberta Bereša a Mgr. Marcele Berešovej

 26. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2299/6, parc. č. 2299/7 a parc. č. 2320/2, Igorovi Candrákovi, podiel ½ a Ľubomíre Candrákovej, podiel ½ ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 27. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 19379/2 a parc. č. 22304/4, v prospech Ing. arch. Milana Chudého a spol.

 28. 26.Návrh na uzatvorenie mimosúdnej dohody na pozemky v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 2286/10, parc. č. 2286/45, s Tatianou Schniererovou a Mgr. Ľudmilou Machatsovou

 29. 27.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mozartova 13, Jelačičova 18, Polárna 2, Baltská 7, Riazanská 52, Račianska 35, 37, Plickova 4, 6, 8, 10, Gelnická 20, 22, Pribišova 33, Saratovská 17, Janka Alexyho 7, Röntgenova 2, Blagoevova 10, 12, Blagoevova 14, 16 vlastníkom bytov

  Materiály
 30. 27a.Návrh na prijatie rozhodnutia vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

  Materiály
 31. 28.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 32. 29.Interpelácie

 33. xx.Prvý bod po obede - Informácia o postupe mesta pri realizácii Dunajského nábrežia

 34. 30.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Komárnická 32, Hany Meličkovej 25, Saratovská 17, Pečnianska

  Materiály
 5. e.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 1.5.2016

 6. f.Informácia o poskytnutí finančných prostriedkov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, Bratislavskej arcidiecéze

  Materiály
 7. g.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 2016

Nezaradené materiály

 1. .Návrh na zrušenie Dodatku č. 4 zo dňa 20.1.2016 k zmluve zo dňa 12.12.2006 uzavretej medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou City TV, s.r.o.

  Materiály