BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26.03.2015

 • 26. marca 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Zasadnutie pokračuje 09.04.2015
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2015 a uznesenia č. 1617/2014 časť B zo dňa 25. a 26. 6. 2014 splatného k 26. 3. 2015

 2. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe na Kočánkovej ulici 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka pre Divadlo Aréna so sídlom v Bratislave

 3. 5.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

  Materiály
 4. 6.Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov

  Materiály
 5. 6a.Návrh na doplnenie člena komisie na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 6. 6b.Návrh na voľbu Ing. Pavla Bullu za člena Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 7. 7.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 8. 9.Vyhodnotenie plnenia priorít Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislave za rok 2014

  Materiály
 9. 10.Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

  Materiály
 10. 11.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

  Materiály
 11. 12.Návrh Dodatku č. ... k Zriaďovacej listine: 1. Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava 2. Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava

 12. 13.Návrh na kooptovanie nových členov do rád základných umeleckých škôl (ZUŠ) a centier voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 13. 14.Mestské centrum Stará tržnica – Návrh na voľbu členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavy

  Materiály
 14. 15.Informácia o výstavbe novej nemocnice v Bratislave

  Materiály
 15. 16.Aktuálny stav výstavby podzemných garáži a ochrany archeologických nálezov na severnej terase Bratislavského hradu

  Materiály
 16. 17.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014

  Materiály
 17. 18.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2014

 18. 34.Informačné materiály:

 19. 34a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 20. 34b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 21. 34c.Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013

  Materiály
 22. 34d.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2014

  Materiály
 23. 34e.Informácia o pridelených bytoch za rok 2014

  Materiály
 24. 34f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Koceľova 22, 24, Kvetná 7, Tekovská 7, 9, Račianska 161, Bujnákova 9, Jána Smreka 18, Markova 11, Vígľašská 7, Budatínska 5, Starhradská 12 vlastníkom bytov

  Materiály
 25. 34g.Zmluva o podnájme pozemku č. 04/2015

  Materiály
 26. 34h.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2013/2014

 27. 34i.Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu koncepcie za rok 2014, realizačný plán zámerov koncepcie na rok 2015

  Materiály
 28. 34j.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

  Materiály
 29. 34k.Informácia o zmene organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. februára 2015

  Materiály
 30. 34l.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2015

  Materiály