Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 18.11.2021

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31. 10. 2021

  Materiály
 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 3. 2a.Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 1 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava

 4. 3.Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2020

 5. 4.Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a č. 762/2021 zo dňa 25. 03. 2021 a návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa umožní platenie dane z nehnuteľností v splátkach s určením ich lehôt splatnosti

 6. 5.Založenie obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.

 7. 6.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

  Materiály
 8. 7.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

  Materiály
 9. 8.Personálne zmeny v neziskovej organizácii Bratislavská organizácia bývania, n.o.

  Materiály
 10. 9.Personálne zmeny v dozornej rade obchodnej spoločnosti BIONERGY, a. s.

  Materiály
 11. 10.Návrh dodatku č. 11 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023

 12. 11.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Areálu zdravia Zlaté piesky v Bratislave pre Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava, o. z.

 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, vozovňa Hroboňova a vozovňa Jurajov dvor

  Materiály
 15. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3071/3, manželom Šindelárovcom

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3377/57, v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/11 a parc. č. 23014/21, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpeni spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dohody o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre Mobilita servis, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, občianskemu združeniu Neškôlka, na zriadenie komunitnej záhrady

 20. 20.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2022

 21. 21.Informácia o preskúmaní územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6, v znení zmien a doplnkov

 22. 22.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

  Materiály
 23. 23.Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – Petržalka

 24. 24.Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 a plán rekonštrukcií pre rok 2022

 25. 26.Návrh na delegovanie zástupcov za zriaďovateľa do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 26. 27.Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 27. 28.Návrh na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Ružinov a Bratislava-Rača, za účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania

  Materiály
 28. 28a.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie kúpnych zmlúv na prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v Bratislave–mestskej časti Ružinov a Rača, za účelom následného využitia pre potreby nájomného bývania

 29. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2044/25, Slovenskej republike do správy Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  Materiály
 30. 30.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/10 - 19, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Teslovej ulici

 31. 31.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáži na Moravskej ul.

 32. 32.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ulica Pri Dynamitke – Pluhová

  Materiály
 33. 33a.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 3/5 na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavbe súpis. č. 2369 a pozemku parc. č. 8745, vo vlastníctve Ivana Alberta, Rudolfa Alberta a Kataríny Šinákovej

 34. 33b.Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislava k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Devín, vo vlastníctve spoločnosti DirektStav s. r. o. so sídlom v Limbachu

 35. 34.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18064, v prospech Milana Kulicha s manželkou a Rastislava Kulicha s manželkou, ul. Vtáčnik

  Materiály
 36. 35.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 37. 36.Návrh na nájom vinice v Bratislave, k. ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 38. 37.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov do správy mestskej časti Bratislava- Ružinov

  Materiály
 39. 38.Návrh na zverenie workoutových ihrísk do správy mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Karlova Ves a Dúbravka

 40. 39.Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003, parc. č. 5430 a parc. č. 9-5097/3, na ulici Pečnianska, Šustekova a Bratská-Panónska, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 41. 40.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 42. 41.Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15573/7 a 15573/8 na Astrovej ulici, v prospech spoločnosti FINBUILD s.r.o., so sídlom v Bratislave

 43. 42.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 15, Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, vlastníkom bytov

  Materiály
 44. 43.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Beňovského 14, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vietnamskej 42

  Materiály
 45. 43a.Návrh dodatku č. 15 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 46. 44.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 47. 45.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 48. 46.Rôzne

 49. .16.00 h vystúpenie občanov - v prípade vášho záujmu vystúpiť na zasadnutí mestského zastupiteľstva kontaktujte nás v zmysle rokovacieho poriadku čl. 13a odst. 3 písm. f) na mailovej adrese: [email protected] deň vopred.


  Poznámka:

  Interpelácie poslancov žiadame podávať ústne a e-mailom.
  Všetky dodatočné materiály (vrátane stanovísk komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy) budú zaslané e-mailom najneskôr v utorok (16. 11. 2021) popoludní.

 50. .Materiály na prihlásenie:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2021 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 688/2020 zo dňa 17.12.2020

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Vŕbová 10, Karloveská 29, 31, 33, 35, Milana Marečka 7, Hálova 4, Rovniankova 24, vlastníkom bytov

 6. f.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 01.01.2021 do 30.09.2021