Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 07.02.2019

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09., 31. 10., 30. 11., 31. 12. 2018 a k 31. 1. 2019

  Materiály
 2. 2.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 3. 3.Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie hlavného mesta Slovenskej republiky s názvom Metropolitný inštitút Bratislava

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie personálnych zmien v Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 5.Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave,Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava a návrh na poverenie vedením príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 813 01 Bratislava

 6. 6.Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 7. 6a.Návrh na schválenie personálnych zmien v štatutárnych a kontrolných orgánoch strategických obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy.

 8. 6b.Návrh na zmenu stanov obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu a.s., a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 9. 7.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 10. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave

 12. 10.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 4015/23, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, spoločnosti RODEX CAR, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 11.Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011, uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Slovenským zväzom ľadového hokeja

  Materiály
 14. 12.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2019

 15. 13.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2018

  Materiály
 16. 14.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 17. 15.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie

  Materiály
 18. 16.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 19. 17.Návrh na odpísanie pohľadávok

  Materiály
 20. 18.Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 1 - 10 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava

 21. 19.Informácia o plnení Uznesenia č. 1160/2018 časť B zo dňa 26.4.2018 – Koncepcia rozvoja Mestských lesov Bratislava

 22. 20.Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR k efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v hlavnom meste SR Bratislave a prijatých opatreniach

  Materiály
 23. 21.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

  Materiály
 24. 22.Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy

 25. 23.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2016 - 2017

 26. 24.Informačná správa o podpore zdravia vykonávanej hlavným mestom SR Bratislavou v r. 2018

 27. 25.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  Materiály
 28. 26.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 29. 27.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

  Materiály
 30. 28.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

  Materiály
 31. 29.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

  Materiály
 32. 30.Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“ dodatkom k Protokolu č. 118808310500, do správy mestskej časti Bratislava-Vajnory, ako oprava minulých rokov

  Materiály
 33. 31.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 34. 32.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 35. 33.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 36. 34.Návrh na voľbu ďalších členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov - neposlancov.

  Materiály
 37. 35.Petícia proti výstavbe na Tematínskej 1, objekt materskej školy

 38. 36.Petícia za vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

  Materiály
 39. 37.Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenia vody na ulici Za humnami

 40. 38.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 41. 38a.Návrh na schválenie Rozhodnutia č. 1/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 42. 38b.Informácia o plnení protikorupčného minima k 31.12.2018

 43. 38c.Informácia o stave riešenia predaja pozemkov v k. ú. Staré Mesto, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 600/1997 z 25. 09. 1997, ktoré bolo zrušené uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 997/2017 zo dňa 20. 11. 2017

 44. 39.Interpelácie

 45. 40.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017

 3. c.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 1.4.2018 – 30.9.2018

  Materiály
 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o stave predložených inventarizácií nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy zvereného do správy mestským častiam k 31.12.2018

  Materiály
 6. f.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 7. h.Informácia o splnení opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 8. i.Informácia o plnení prijatých opatrení z kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2018

  Materiály
 9. j.Informácia o plnení uznesenia č. 789/2017 časť B. Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 10. k.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2017/2018

  Materiály
 11. l.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy.

  Materiály
 12. m.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 01. 01.2018 do 31. 12. 2018.

  Materiály
 13. o.Informácia o počte hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018

  Materiály
 14. p.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac september 2018

 15. q.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac október 2018

 16. r.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac november 2018