BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona  SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Petržalka, LV č. 1748, parc. č. 2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 12 m², pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., so sídlom Gessayova 2616/14 v Bratislave, IČO 50461095, za účelom umiestnenia a prevádzkovania nového stánku s rýchlym občerstvením na Mlynarovičovej ulici v Bratislave, na dobu neurčitú, za nájomné:
 
1. 5,00 Eur/m²/rok – od účinnosti zmluvy do konca mesiaca, v ktorom bude vydané právoplatné územné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 60,00 Eur,
 
2. 30,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť územné rozhodnutie do konca mesiaca, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 360,00 Eur,
 
3. 146,00 Eur/m²/rok – od začiatku mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu, čo predstavuje pri výmere 12 m² ročne sumu 1 752,00 Eur,
 
s podmienkou:
 
Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
 
Navrhovaný nájom časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 2, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o., Gessayova 2616/14, Bratislava, predkladáme ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že predajný stánok so zmrzlinou v danej lokalite bude dlhodobo umiestnený a prevádzkovaný žiadateľom ako doplnková občianska vybavenosť. Bude prínosom pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti Bratislava-Petržalka a dôjde tým k modernizácií okolia za účelom skvalitnenia služieb obyvateľstvu. Vzhľadom na polohu a účel užívania pozemku je špecifickým riešením prenechania majetku hlavného mesta SR Bratislavy do nájmu, a súčasne je predloženie nájomnej zmluvy ako preukázanie iného práva k pozemku podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov potrebné pre vydanie príslušného povolenia.