BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Trnávka, a to parc. č. 22092/5 – záhrady vo výmere 127 m², LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, do výlučného vlastníctva Ing. Karola Pajera, Bratislava, za kúpnu cenu 204,35 Eur/m², celkom za kúpnu cenu 25 952,45 Eur,

s podmienkami:

1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
3. Náhrada za bezdôvodné užívanie pozemku za obdobie od 26. 07. 2017 do 31. 01. 2019 v sume 1 348,30 Eur bola uhradená žiadateľom a následne náhrady za bezdôvodné užívanie pozemku 74,08 Eur/mesiac počnúc mesiacom február 2019 do podpisu kúpnej budú uhradené žiadateľom až do podpisu kúpnej zmluvy za každý začatý mesiac.
 
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý bol dlhodobo užívaný ako záhrada k priľahlému pozemku, parc. č. 14007/1 a rodinnému domu, súpis. č. 4405, nachádzajúceho sa na vedľajšom pozemku parc. č. 14007/2. Záujmový pozemok sa nachádza v ucelenej oplotenej nehnuteľnosti spolu s vlastnými pozemkami žiadateľa nadobudnutými do jeho vlastníctva od 26. 07. 2017, je začlenený ako súčasť oplotenej nehnuteľnosti a užívaný ako záhrada. Predajom pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve žiadateľa a  vznikne ucelený majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve žiadateľa s  prístupom k rodinnému domu a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa.
Iné formy predaja pozemku uvedené § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorsších predpisov poukazujúc na situovanie pozemkov vo vlastníctve žiadateľov a predávaného pozemku, keď predajom predmetného pozemku dôjde k sceleniu pozemkov a vytvoreniu majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve žiadateľov, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad.