BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
zásady výberu členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených hlavným mestom SR Bratislavou.
B. žiadaprimátora hlavného mesta SR Bratislavy o
1. zriadenie výberovej komisie a vymenovanie členov výberovej komisie podľa prijatých zásad v termíne do 31. 03. 2019,
2. vyhlásenie výberových konaní na obsadenie funkcií predsedov štatutárnych orgánov obchodných spoločností, v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majetkovú účasť, v termíne do 15. 04. 2019,
3. vyhlásenie výberových konaní na obsadenie funkcií členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností, v ktorých má hlavné mesto SR Bratislava majetkovú účasť v termíne do 15. 05. 2019,
4. priebežne zabezpečovať súčinnosť pri napĺňaní jednotlivých krokov výberových konaní uvedených pod bodom 2 časti B tohto uznesenia s poslaneckými klubmi Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy podľa schválených zásad,
5. po uskutočnení výberových konaní uvedených pod bodom 2 časti B tohto uznesenia predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie návrh kandidátov na obsadenie funkcií členov orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 15. 06. 2019,
6. predloženie zoznamu a harmonogramu výberových konaní na pozície riaditeľov mestských príspevkových a rozpočtových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy v termíne do 30. 06. 2019.