Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 04.10.2023

 1. 1.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 2. 2.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 06., 31. 07. a 31. 08. 2023

 3. 3.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za 1. polrok 2023

 4. 4.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023

 5. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

  Materiály
 6. 5a.Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

  Materiály
 7. 6.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov a k. ú. Nivy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 22331, na zabezpečenie zásobovania stavby „Viladom Staré grunty“

  Materiály
 9. 8.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 88 0211 21 00 pre spoločnosť VODOTIKA – MG, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 10. 9.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom

 11. 10.Ročná správa o realizácii strategického dokumentu Bratislava 2030 – Programu rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 2022–2030 za rok 2022

 12. 10a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 233/2023 zo dňa 29. 06. 2023 a návrh na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností, školských a vzdelávacích zariadení v Bratislave, k. ú. Petržalka a k. ú. Staré Mesto

 13. 11.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za rok 2022

 14. 12.Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí

 15. 13.Návrh na doplnenie uznesenia MsZ č. 208/2023 ku Návrhu komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 16. 14.Návrh nového Organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 17. 15.Vyhodnotenie plnenia cieľov vyplývajúcich zo „Stratégie nakladania s komunálnymi odpadmi s cieľom prechodu na obehové hospodárstvo 2021 – 2026“

 18. 16.Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor

 19. 17.Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania z účtovnej evidencie Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 20. 18.Návrh na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1251/11 a nasl., so spoločnosťou DirektStav s. r. o., so sídlom v Svätom Jure

 21. 19.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 284/2023 zo dňa 29. 06. 2023, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, Grasalkovičova záhrada, v prospech Slovenskej republiky zastúpenej Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 20.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1437/1, ulica Pod záhradami, v prospech spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 21.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Stará Vajnorská, parc. č. 23073/1 a nasl., spoločnosti CERMOS a.s., so sídlom v Chlumčanoch, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlých pozemkov

  Materiály
 24. 22.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Námestie slobody 13 vlastníkom bytov, nebytových priestorov a garáží

 25. 23.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v objekte Kolískova 1, 1B vlastníkom nebytových priestorov, garáží a bytu

 26. 24.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 27. 25.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 28. 26.Návrh na nájom nebytového priestoru na Bodrockej 44, k. ú. Podunajské Biskupice, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 29. 27.Návrh na nájom stavby bez súpisného čísla – Mýtneho domčeka, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 30. 28.Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 75 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 31. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Astrová 10, 12, 14, 16, 18, 20, Martinčekova 15, Súmračná 14, Jégeho 5, Jurkovičova 3, Baníkova 2, 4, 6, Púpavová 5, Beniakova 26, 34, Donnerova 19, Repašského 3, Štefana Králika 16, Nobelovo námestie 10, Mamateyova 14, Budatínska 5, vlastníkom bytov

  Materiály
 32. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 717/2009 zo dňa 28. 05. 2009, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Záporožská 9, uznesenia č. 1285/2022 zo dňa 26. 05. 2022, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Vrútocká 40

  Materiály
 33. 31.Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 34. 32.Interpelácie (o 14,00 h – po obedňajšej prestávke)

 35. 33.Rôzne

 36. .12.30 h vystúpenie občanov

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)

  Materiály
 2. b.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 3. c.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Astrová 10, 12, 14, 16, 18, 20, Baníkova 4, 6, Beniakova 24, 30, Pankúchova 5, Holíčska 46, Budatínska 31, Budatínska 5, vlastníkom bytov

 4. d.Kandidatúra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na Európske hlavné mesto demokracie pre programový rok 2024/2025

 5. e.Informačný materiál o organizačných zmenách k 01. 09. 2023

 6. f.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 7. g.Informácia o činnosti Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica za rok 2022

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. polrok 2023