Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 29.11.2021

 1. 1.Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 – 2024

 2. 2.Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. 3.Návrh na vysporiadanie premlčaných neidentifikovateľných pohľadávok z minulých období

 4. 4.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o.

 5. 5.Návrh na riešenie žiadostí nájomcu nebytových priestorov na Uršulínskej 9 o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid – 19

  Materiály
 6. 6.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 5 374,27 Eur a odpis z účtovnej evidencie

  Materiály
 7. 7.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“ ( IROP-PO2-SC214-2020-63) – tzv. COVID výzva

  Materiály
 8. 8.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb (IROP-PO7-SC72-2021-74)

 9. 9.Návrh na nájom nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 102333 na pozemku parc. č. 8678 na Lazaretskej 12 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, vo vlastníctve spoločnosti Nákupné centrum, s.r.o. pre hlavné mesto SR Bratislava

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/25 a parc. č. 819, v lokalite Starý háj, pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Bratislava-Petržalka I., so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5747, Rímskokatolíckej cirkvi, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 3106/7, parc. č. 3106/6 a parc. č. 3105/4, k. ú. Petržalka, na Kolmej ulici, pre mestskú časť Bratislava – Petržalka so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní s Nevzatom Abazim.

  Materiály
 14. 14.Návrh na zmenu zriaďovacej listiny mestskej príspevkovej organizácie Metropolitný inštitút Bratislavy

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu v zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0713-07-00 v znení jej neskorších dodatkov, uzatvorenej so spoločnosťou Digital Park II, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na uzatvorenie dodatku k Zmluve o nájme pozemkov č. 08-83-0114-09-00, k. ú. Petržalka, spoločnosti ŠK DUNAJ, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

 17. 17.Návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy týkajúcej sa nebytového priestoru vo výmere 201,09 m² v stavbe súpis. č. 136 na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 4 na Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, s nájomcom REPUBLIKA VÝCHODU, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou – Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, vo vlastníctve Viery Smetanovej, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, Dúbravčická ulica

 20. 20.Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 2 v Bratislave na Mierovej ulici, k. ú. Ružinov, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava

  Materiály
 21. 21.Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 3357 a pozemkov parc. č. 5794/12 a parc. č. 5794/23, k. ú. Petržalka, Kopčianska ulica, od Rímskokatolíckej cirkvi Bratislava-Jarovce so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve spoločnosti Sanatórium AT, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 740/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým schválilo Dohodu o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou Akzent BigBoard, a.s. a nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami

 24. 24.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22306/26, Vlárska ul., v prospech spoločnosti KRAMARE s.r.o. v likvidácii, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 25. 25.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1182/2 a 1182/3, Mlynská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

  Materiály
 26. 26.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Rača, stavby súpis. č. 8005 a pozemkov

  Materiály
 27. 27.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 1710 a pozemkov parc. č. 931 a nasl., do správy Mestským lesom v Bratislave

 28. 28.Rôzne