Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 05.10.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci pri uzatvorení zmluvy s Ministerstvom financií SR

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením

 4. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 5. 5.Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúcich sa nájmu častí pozemku v k.ú. Vrakuňa, parc.č. 1235/10 v správe organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 6 žiadateľom

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie Dodatku č. 2/.../2020/N k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2012 zo dňa 15.06.2012, ktorým sa rozširuje predmet nájmu o časť nebytových priestorov na Plavárni Pasienky a predlžuje platnosť nájomnej zmluvy na dobu 10 rokov od účinnosti Dodatku č. 2/.../2020/N pre nájomcu M - GASTRO s.r.o., Junácka 4 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa.

  Materiály
 7. 7.Návrh na riešenie žiadostí nájomcov nebytových priestorov o odpustenie nájomného v súvislosti s pandémiou Covid-19 v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy.

 8. 8.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove pri kríži

  Materiály
 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13 a parc. č. 545/4, spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT, a.s., so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1564/4, parc. č. 1579/1, parc. č. 1580/1 a parc. č. 1581/1, Gronárska ulica

 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 498/2, ulica Líščie údolie

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a 563/11, Koprivnická ulica, Igorovi Meixnerovi

 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 360/202, Barbore Kanclířovej a Jaromírovi Botkovi

 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 490/2 a 490/3, ulica Pod Rovnicami, MUDr. Kataríne Jantákovej a Ing. Emílií Brčekovej

  Materiály
 15. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 1870/2 a parc. č. 1874/5

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434, Antonovi Kovačičovi

 17. 17.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3319/34, spoločnosti AR Construction s. r. o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15681/1, spoločnosti TBG Slovensko, a. s., so sídlom v Pezinku

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 7225 v Bratislave, k. ú. Rača, Výskumnému ústavu vodného hospodárstva so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu združeniu S.T.O.K.A

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti 3-izbového bytu nachádzajúceho sa na Gercenovej ulici č. 10 v Bratislave, v k. ú. Petržalka, pre Spojenú školu Svätej Rodiny so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na zníženie nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0447 06 00 uzatvorenej s mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica

  Materiály
 23. 23.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Martinovi Paláskovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 24. 24.Návrh na odkúpenie bytov a garážových státí na Mierovej ulici v Bratislave, k. ú. Ružinov, vo vlastníctve MH Manažment, a.s., do výlučného vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy

 25. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21915, v prospech spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 26. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v hromadných garážach Hanulova obj. C, vlastníkom garáží

  Materiály
 27. 27.Rôzne