Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 02.11.2021

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021

 2. 2.Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2020

 3. 3.Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 900/2012 z 31.12.2012 a č.762/2021 z 25.3.2021a návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa umožní platenie dane z nehnuteľností v splátkach s určením ich lehôt splatnosti

 4. 4.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2020, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

  Materiály
 5. 5.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

  Materiály
 6. 6a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny predmetu nájmu Zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave, vozovňa Hroboňova a vozovňa Jurajov dvor

  Materiály
 7. 6.Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 8. 7.Založenie obchodnej spoločnosti na správu technických sietí

 9. 8.Modernizácia riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD - Petržalka

  Materiály
 10. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytových priestorov v prevádzkovej budove Areálu zdravia Zlaté piesky v Bratislave pre Klub športových potápačov NEPTÚN Bratislava o.z.

  Materiály
 11. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3071/3, manželom Šindelárovcom

 12. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 1428/92, Istrijská ulica, Ing. Ivanovi Jankovičovi

  Materiály
 13. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3377/57, v areáli Čierny les, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/11 a parc. č. 23014/21, Slovenskej republike zastúpenej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, v zastúpení spoločnosti Zero Bypass Limited, organizačná zložka a spoločnosti D4R7 Construction s.r.o., so sídlom v Bratislave

 15. 14.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dohody o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku na Technickej 6 v Bratislave, k.ú. Trnávka, pre Mobilita servis spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2044/25, Slovenskej republike do správy Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou

  Materiály
 17. 16.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15263/10 - 19, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Teslovej ulici

 18. 17.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Moravskej ul.

 19. 18.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa, ulica pri Dynamitke – Pluhová

  Materiály
 20. 19.Návrh na odkúpenie nebytového priestoru č. 1 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, do výlučného vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislava

  Materiály
 21. 20.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18064, v prospech Milana Kulicha s manželkou a Rastislava Kulicha s manželkou, ul.Vtáčnik

  Materiály
 22. 21.Návrh na nájom vinice v Bratislave, k.ú. Vinohrady, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 23. 22.Návrh na nájom viníc v Bratislave, k.ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 24. 23.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Ružinov, do správy mestskej časti Bratislava - Ružinov

  Materiály
 25. 24.Návrh na zverenie workoutových ihrísk do správy mestských častí Bratislava-Nové Mesto, Petržalka, Vrakuňa, Karlova Ves a Dúbravka

 26. 25.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. parc. č. 5003, parc. č. 5430 a parc. č. 5097/3, na ulici Pečnianska, Šustekova a Bratská-Panónska, do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka

  Materiály
 27. 26.Návrh na zverenie drevených vianočných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

 28. 27.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 29. 28.Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15573/7 a 15573/8 na Astrovej ulici, v prospech spoločnosti FINBUILD s.r.o., so sídlom v Bratislave

 30. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 15, Stropkovská 5, 11, 13, Trenčianska 21, Martinčekova 15, Páričkova 11, Karloveská 29, 31, 33, 35, Silvánska 21, Milana Marečka 7, Rovniankova 24, vlastníkom bytov

  Materiály
 31. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Beňovského 14, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Vietnamskej 42

  Materiály
 32. 31.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Vŕbová 10, Karloveská 29, 31, 33, 35, Milana Marečka 7, Hálova 4, Rovniankova 24, vlastníkom bytov

  Materiály
 33. 32.Rôzne