Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta (2014 - 2018) - Zasadnutie 10.09.2018

 • 10. septembra 2018, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [50.33 kB]
 1. 1.Návrh na schválenie nájmu Ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenie HC SLOVAN Bratislava-mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 2. 2.Návrh na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú.: Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu do 31.12.2029 a spresnenia podmienok užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 3. 3.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k.ú. Nové Mesto za účelom poskytovania masážnych služieb.

 4. 4.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2018

 5. 5.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 6. 6.Návrh dodatku č.12 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene života.

  Materiály
 8. 8.Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Halbart – Slovakia, a. s.

  Materiály
 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/27, Milanovi Jánymu s manželkou

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12006/4, Karolovi Masarovičovi

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2026/9, Alstrova ulica, PhDr. Milanovi Sovovi s manželkou Mgr. Danicou Sovovou

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 1371/5, parc. č. 1371/26 a parc. č. 1372/1, k. ú. Devín, spoločnosti Lomnická, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, prac. Č. 22198/6, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 a parc. č. 5349/1, spoločnosti REPAX s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21812, spoločnosti J.R.B. s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/160, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31,2848/32, 2848/48, 2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských chorôb, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1873 postavenej na pozemku parc. č. 3085 na Bilíkovej ulici č. 1 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka pre Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru (bývalého bytu č. 23) na Rajčianskej 8, v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Slovenskej filharmónii, so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 postavenej na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave, na dobu určitú do 31.08.2038

  Materiály
 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov v Bratislave

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č 8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. Rača, spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 27. 27.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 28. 28.Návrh na predaj pozemku registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2276 a stavby so súpis. č. 3279 umiestnenej na uvedenom pozemku, Beňadická ulica – „Braník“, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 29. 29.Návrh na predaj rekreačnej chaty so súpis. č. 335, k. ú. Lošonec, okres Trnava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 30. 30.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 31. 31.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 32. 32.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 33. 33.. Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov

  Materiály
 34. 34.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

  Materiály
 35. 35.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto v lokalite Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 36. 36.Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice

 37. 37.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku registra C KN v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 38. 38.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 2. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorým bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48, 1111/49, 1111/50, 1111/51, 1111/70, 1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave

 39. 39.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1

  Materiály
 40. 40.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Nám. Hraničiarov 7, vlastníkom bytov

  Materiály
 41. 41.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v administratívnej budove Papraďová 1A, hromadných garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, garážach na ulici Veternicová – garáže, vlastníkom nebytových priestorov a garáží

  Materiály
 42. 42.Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24

 43. 43.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2017

  Materiály
 44. 44.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Bajzova 6, Podzáhradná 19, Závadská 6, Hrobákova 38, vlastníkom bytov

  Materiály
 45. 45.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome Miletičova 63, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 46. 46.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01.01.2019 do 31.12.2019 pre Tomáša Jurištu, so sídlom v Bratislave

 47. 47.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5441, pre spoločnosť 4MG&P Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

 48. 48.Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020.

 49. 49.Rôzne