BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 27.02.2013

 • 27. februára 2013, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/6, spoločnosti BRAVAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave (Pôvodný materiál pod číslom 33.)

 2. 2.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 18.781,35 Eur s príslušenstvom (Pôvodný materiál pod číslom 35.)

 3. 3.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 759/1994 zo dňa 23. 09. 1994 (Pôvodný materiál pod číslom 40.)

 4. 4.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 (Pôvodný materiál pod číslom 41.)

  Materiály
 5. 5.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2013

  Materiály
 6. 6.Návrh doplnenie uznesenia MsZ č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 prijatého k návrhu na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto a na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s.r.o. so sídlom v Bratislave 2

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku registra „C“ v Bratislave parc. č. 4476, k. ú. Staré Mesto Ing. arch. Lucii Trajterovej

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1253, pre Danielu Jeckovú, s miestom podnikania v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, Železná studienka, parc. č. 19722/3 pre Slovak Telekom, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/14 a parc. č. 21878/2, spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 11. 11.Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemkov v k. ú. Devín, vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 12. 12.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Plnenie Protikorupčného minima za rok 2012

 14. 14.Priority mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy na rok 2013

  Materiály
 15. 15.Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava

  Materiály
 16. 16.Správa o činnosti pracovnej komisie pre revitalizáciu lesoparku

 17. 17.Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 18. 18.Návrh na úpravu tarifných podmienok pre držiteľov preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji

  Materiály
 19. 19.Informácia o postupnosti prác na realizácii parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 20. 20.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 21. 21.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 22. 22.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2012 (Pôvodný materiál pod číslom 30.)

 23. 23.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (Pôvodný materiál pod číslom 29.)

  Materiály
 24. 24.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 3

  Materiály
 25. 25.Návrh na prevod vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Dvojkrížna č. 4 - dopredaj – (Pôvodný materiál pod číslom 36.)

  Materiály
 26. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Dohnányho 20, Banšelova 14, 16, Baltská 11, Brodská 2, Karloveská 55, Hlaváčikova 14, Hlaváčikova 4, Gallayova 10, M. Schneidra-Trnavského 22, M. Schneidra-Trnavského 20, Gessayova 45, Blagoevova 6, Krásnohorská 1, Vyšehradská 1, vlastníkom bytov (Pôvodný materiál pod číslom 37.)

  Materiály
 27. 27.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Dvojkrížna-hromandné garáže, Hlaváčikova 35, Pribišova- hromadné garáže, Rovniankova-garáže, Karloveská 51, vlastníkom garáží (Pôvodný materiál pod číslom 38.)

  Materiály
 28. 28.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 26, Solivarská 23, Dvojkrížna 2, Ipeľská 15, Pustá 1, Bujnákova 7, Bakošova 46, Jungmannova 14, Topolčianska 18 vlastníkom bytov

 29. 29.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Martinčekova 2, Martinčekova-garáže, Muškátová-garáže, Dvojkrížna 2, Dvojkrížna-hromadné garáže, Pustá 1, Majerníkova 34/A, Hany Meličkovej- garáže, Hanulova–garáž.obj.C, Gessayova-garáže vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 30. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.440/2008 zo dňa 29.05.2008, č.102/2011 zo dňa 28.04.2011, č. 627/2012 zo dňa 31.05.2012, č. 714/2012 zo dňa 27.-28. 06. 2012, č.809/2012 zo dňa 26.- 27.09.2012 a č.891/2012 zo dňa 22.11.2012

  Materiály
 31. 31.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (Pôvodný materiál pod číslom 43.)

  Materiály
 32. 32.Informácia o vybavenej interpelácii poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 33. 33.Interpelácie

 34. 34.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informačné materiály

 2. .Prijaté uznesenie