BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2010-2014) - Zasadnutie 27.02.2013

 • 27. februára 2013, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Ústna informácia primátora o prebiehajúcom tendry trolejbusov

 2. 2.Zmena poslaneckého grémia

 3. 3.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2265/6, spoločnosti BRAVAL, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 4. 4.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 18.781,35 Eur s príslušenstvom - uznesenie k materiálu nebolo prijaté

 5. 5.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 759/1994 zo dňa 23. 09. 1994

 6. 6.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

  Materiály
 7. 7.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 1. 2013

  Materiály
 8. 8.Informácia o rokovaniach primátora a predsedu VÚC o údržbe ciest v hlavnom meste

 9. 9.Návrh doplnenie uznesenia MsZ č. 619/1997 zo dňa 23.10.1997 prijatého k návrhu na dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto a na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Carlton Property, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku registra „C“ v Bratislave parc. č. 4476, k. ú. Staré Mesto Ing. arch. Lucii Trajterovej

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1253, pre Danielu Jeckovú, s miestom podnikania v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, Železná studienka, parc. č. 19722/3 pre Slovak Telekom, a.s. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/14 a parc. č. 21878/2, spoločnosti NEOPROT spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 15. 15.Návrh na uzavretie zmluvy o vzájomnom prevode pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka a Trnávka, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, a pozemkov v k. ú. Devín, vo vlastníctve spoločnosti Kráľova hora, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - materiál bol stiahnutý z programu MsZ

  Materiály
 16. 16.Plnenie Protikorupčného minima za rok 2012

 17. 17.Priority mesta Bratislava v oblasti cyklodopravy na rok 2013

  Materiály
 18. 18.Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého č. 2, 851 04 Bratislava

  Materiály
 19. 19.Správa o činnosti pracovnej komisie pre revitalizáciu lesoparku

 20. 20.Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave

 21. 21.Návrh na úpravu tarifných podmienok pre držiteľov preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji

  Materiály
 22. 22.Informácia o postupnosti prác na realizácii parkovacej politiky hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 23. 23.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Informácia o stave príprav Nosného systému MHD v Bratislave (NS MHD) a v jej regióne

  Materiály
 25. 25.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2012

 26. 26.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 27. 27.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 28. 28.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2012

  Materiály
 29. 29.Návrh na prevod vlastníctva bytu v bytovom dome na ulici Dvojkrížna č. 4 - dopredaj

  Materiály
 30. 30.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Dohnányho 20, Banšelova 14, 16, Baltská 11, Brodská 2, Karloveská 55, Hlaváčikova 14, Hlaváčikova 4, Gallayova 10, M. Schneidra-Trnavského 22, M. Schneidra-Trnavského 20, Gessayova 45, Blagoevova 6, Krásnohorská 1, Vyšehradská 1, vlastníkom bytov

  Materiály
 31. 31.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Dvojkrížna-hromandné garáže, Hlaváčikova 35, Pribišova- hromadné garáže, Rovniankova-garáže, Karloveská 51, vlastníkom garáží

  Materiály
 32. 32.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Slávičie údolie 26, Solivarská 23, Dvojkrížna 2, Ipeľská 15, Pustá 1, Bujnákova 7, Bakošova 46, Jungmannova 14, Topolčianska 18 vlastníkom bytov

 33. 33.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytných domoch a hromadných garážach Martinčekova 2, Martinčekova-garáže, Muškátová-garáže, Dvojkrížna 2, Dvojkrížna-hromadné garáže, Pustá 1, Majerníkova 34/A, Hany Meličkovej- garáže, Hanulova–garáž.obj.C, Gessayova-garáže vlastníkom garáží a nebytových priestorov

  Materiály
 34. 34.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.440/2008 zo dňa 29.05.2008, č.102/2011 zo dňa 28.04.2011, č. 627/2012 zo dňa 31.05.2012, č. 714/2012 zo dňa 27.-28. 06. 2012, č.809/2012 zo dňa 26.- 27.09.2012 a č.891/2012 zo dňa 22.11.2012

  Materiály
 35. 35.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 36. 36.Informácia o vybavenej interpelácii poslankyne Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 37. 37.Interpelácie

 38. 38.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Landererova ul. 1, 811 09 Bratislava

  Materiály
 39. 39.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy

 4. d.Správa o plnení prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy následnou finančnou kontrolou č. 11/2011

 5. e.Informácia o výsledkoch verejných obstarávaní realizovaných oddeleniami magistrátu, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012

 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 29, Rumančeková 26, Martinčekova 10, Hlaváčikova 4, Hlaváčikova 13, Eisnerova 42, Hálova 4, Vavilovova 7, Gercenova 15, Vlastenecké námestie 8, Vigľašská 5, Znievska 36, Znievska 21, Žehrianska 7 vlastníkom bytov

 7. g.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v roku 2012

 8. h.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac január 2013