Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 17.03.2016

 • 17. marca 2016, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy, analytická časť a návrhová časť – zhrnutie, Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy

 2. 2.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemok parc. č. 21511/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 2187/30 vo vlastníctve SR – Úradu vlády Slovenskej republiky

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 891/283, Ing. Františkovi Bruckmayerovi a Márii Bruckmayerovej

 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 3156/5, Mikulášovi Hronkovičovi v podiele ½ a Branislavovi Bartolenovi v podiele ½

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave alebo návrh na zriadenie budúceho vecného bremena spočívajúceho v práve stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5073/109, v prospech spoločnosti A1 Property, a.s., so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/10, parc. č. 513/18 a parc. č. 532/2, do vlastníctva Dariny Fratričovej

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, parc. č. 15140/4, k.ú. Nové Mesto Ivanovi Grambličkovi, Ing. Dionýzovi Machciníkovi, Rudolfovi Machciníkovi a Romanovi Nagyovi

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, parc. č. 2745, parc. č. 2744/18 k. ú. Vajnory spoločnosti TNT Express Worldwide, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 2555/1, spoločnosti BSS, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 na dobu určitú do31.08.2039, predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 06 00 na dobu určitú do 31.08.2039 a nájom pozemku registra "E" parc. č. 5799 a 5800 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 11. 11.Vyčíslenia a riešenie zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK – ústna informácia

 12. 12.Stanovisko k možnosti spolupráce s firmou Renviro s.r.o. na území hlavného mesta SR Bratislavy

 13. 13.Informácia o stave realizácie NS MHD v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 3/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti trov konania spojených s prejednaním priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o priestupkoch

 15. 15.Manuál pre osadzovanie a posudzovanie predajných stánkov vo verejnom priestore HM SR Bratislava

 16. 16.Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch HM SR Bratislavy

 17. 17.Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2015

 18. 18.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 19. 19.Vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislava za roky 2013 – 2015

 20. 20.Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015

 21. 21.Informácia o účasti členov – neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

 22. 22.Návrh na odpísanie pohľadávky vo výške 9 675,70 Eur

 23. 23.Návrh na odpustenie dlhu v sume 5 437,10 Eur spoločnosti G-SANITA, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/9 a parc. č. 5183/23, Petrovi Malému

 25. 25.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom predaja suvenírov - parc. č. 3888/3 k.ú. Karlova Ves

 26. 26.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom častí pozemkov v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia predajných nápojových automatov – parc. č. 2765, 2754/1, 2754/2, 2875, 2741, 2879, 2742/5, 2888/10, 2886, k. ú. Karlova Ves

 27. 27.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 4 vo výmere 47,27 m2 v stavbe súpisné. č. 174 na pozemku parc. č. 416 na Klariskej č. 16 v Bratislave k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV 1656 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 28. 28.Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15 m2 na 1. POSCHODÍ v stavbe súp. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 29. 29.Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15 m2 na PRÍZEMÍ v stavbe súp. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 30. 30.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m2 v stavbe súp. č. 102506 na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 31. 31.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 140,78 m2 v stavbe súp. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 32. 32.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 17,60 m2 v stavbe na pozemku parc. č. 10431/2 na Trnavskom mýte v Bratislave, k. ú. Nivy formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 33. 33.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 550,65 m2 v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 3392/25 v Čiernom lese v Bratislave k. ú. Ružinov, zapísanom na LV 1 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 34. 34.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 254,90 m2 v stavbe súp. č. 108 na pozemku parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 35. 35.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 v stavbe súp. č. 75 na pozemku parc. č. 11306 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 36. 36.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m2 v stavbe súp. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 37. 37.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 458,04 m2 v stavbe súp. č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466 na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 38. 38.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 64,26 m2 v stavbe súp. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 39. 39.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 90,07 m2 v stavbe súp. č. 3514 na pozemku parc. č. 1426/587 na Hany Meličkovej 11A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 40. 40.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 259,77 m2 v stavbe súp. č. 5962 na pozemku parc. č. 1160/6 na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 41. 41.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 63,70 m2 v stavbe súp. č. 2173 na pozemkoch parc. č. 1137 a 1138 na Cabanovej 15 a 17 v Bratislave, k. ú. Dúbravka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 42. 42.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 102,47 m2 v stavbe súp. č. 3038 na pozemku parc. č. 2823 na Jasovskej 1 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 43. 43.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 284,50 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2470 na Jasovskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 44. 44.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 280,53 m2 v stavbe súp. č. 3069 na pozemku parc. č. 2469/1 na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 45. 45.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 396,20 m2 v stavbe súp. č. 3042 na pozemku parc. č. 2468/1 na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 46. 46.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07/08 83 0506 04 00 pre Súkromnú základnú školu waldorfskú so sídlom v Bratislave

 47. 47.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č.2 – 100, garáž, I. suterén v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16, Krížna 18, Záhradnícka 19, súpisné číslo I.6302 v Bratislave, na ulici Záhradnícka19, vo veľkosti podielu 1209/94302, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu č. 12, postavený na pozemku parcela číslo 10215/1, k. ú. Staré Mesto

 48. 48.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mojmírova 2, Koceľova 22, Estónska 28, Novohorská 22, Majerníkova 8, Hálova 10, Lachova 37B, Námestie Hraničiarov 11, Osuského 30, Krásnohorská 2 vlastníkom bytov

 49. 49.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 31. 3. 2016

 50. 50.Rôzne

 51. 51.Informačné materiály:

 52. 51a.Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách na nájom pozemkov, bytov a nebytových priestorov

 53. 51b.Informáciu o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2015

 54. 52.Materiály navrhnuté poslancami:

 55. 52a.Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 56. 52b.Návrh dodatku č. ... k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy