Bod č. 6

Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 513/10, parc. č. 513/18 a parc. č. 532/2, do vlastníctva Dariny Fratričovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.