Bod č. 20

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v základných umeleckých školách a centrách voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za školský rok 2014/2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.