Bod č. 27

Návrh na nájom nebytového priestoru č. 4 vo výmere 47,27 m2 v stavbe súpisné. č. 174 na pozemku parc. č. 416 na Klariskej č. 16 v Bratislave k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV 1656 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.