Bod č. 4

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc. č. 3156/5, Mikulášovi Hronkovičovi v podiele ½ a Branislavovi Bartolenovi v podiele ½


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.