Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 12.03.2020

 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 2. 2.Návrh na čerpanie finančných prostriedkov v roku 2020 z Rámcovej úverovej zmluvy č. 2019 052968 od Európskej investičnej banky (European Investment Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu

 3. 3.Návrh na refinancovanie existujúceho úveru vo výške 19 000 000,00 Eur z dôvodu pretrvávajúcich nízkych úrokových sadzieb

 4. 4.Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach

 5. 5.Informácia o záveroch kontroly NKÚ v roku 2019 a návrh opatrení

 6. 5a.Návrh na podporu športových klubov a občianskych združení na športovú prípravu detí a mládeže na Plavárni Pasienky

 7. 6.Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku za účelom zabezpečenia služby stravovania

 8. 8.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 9. 9.Správa o plnení Akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2019 a Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2020

 10. 10.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 11. 11.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

 12. 12.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom časti pozemku v ZOO Bratislava za účelom umiestnenia detského kolotoča – parc. č. 2741, k. ú. Karlova Ves

 13. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, spoločnosti Twin City VIII s.r.o., so sídlom v Bratislave

 14. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3233/10, Parková ulica, manželom JUDr. Adriane Kolárikovej a Martinovi Kolárikovi

 15. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho a nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15628, spoločnosti SHELL Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 16. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 17. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, parc. č. 22198/3, do vlastníctva spoločnosti CZ INVEST s.r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 19.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17023/158 a parc. č. 17023/163, Luhačovická ulica, Kamilovi Kubovichovi

 19. 20.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17023/221 a parc. č. 17023/263, Luhačovická ulica, Ing. Jánovi Mazagovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlého pozemku

 20. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13665/2 a parc. č. 13669/101, spoločnosti Selfstorage, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 21. 23.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/19, Ing. Petrovi Letovancovi s manželkou Evou

 22. 24.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1860/17, ulica Na hriadkach, Monike Pernicovej

 23. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5003, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka so sídlom v Bratislave

 24. 26.Návrh na kúpu nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov, stavby so súpis. č. 2109 a pozemkov na Mierovej ulici, od Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave

 25. 27.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemok v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22242/1, Stará Ivanská cesta, v prospech spoločnosti HANT Development, a. s., so sídlom v Bratislave

 26. 28.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19731/2, Ing. Antonovi Zámockému, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 27. 30.Informácia o účasti členov-neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 28. 31.Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 03. 2020

 29. 32.Rôzne

 30. 33.Návrh na prerokovanie materiálov na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Informačné materiály

 1. a.Informácia o stave predložených inventarizácií majetku hlavného mesta zvereného do správy mestským častiam k 31. 12. 2019

 2. b.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 4. štvrťroka 2019