Bod č. 23

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/19, Ing. Petrovi Letovancovi s manželkou Evou


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.