Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 16.03.2022

 1. 1.Informácia o aktuálne obstarávaných ÚPP a ÚPD

 2. 2.Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč v znení zmien a doplnkov

 3. 3.Koncepcia mestských inovácií

 4. 4.Informačná správa o odpočte implementácie Koncepcie mestskej bytovej politiky
  2020 – 2030

 5. 5.Návrh Dodatku č.1 ku Zmluve o spolupráci (nájomné bývanie)

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s.r.o., so sídlom v Bratislave

 7. 7.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného
  priestoru Čerešňový sad - Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného
  programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 8. 8.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia parku na
  Dunajskej ulici – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROPPO7-SC73-2021-87)

 9. 9.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného
  priestoru Motýlia lúka - Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu
  (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 10. 10.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka
  obetiam extrémizmu - 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód
  výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)

 11. 11.Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku
  Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROPPO7-SC73-2021-87)

 12. 12.Stanovisko MIB na riešenie územia Trnavského mýta a riešenie vymedzeného
  priestoru vrátane zakomponovania novej železničnej stanice Filiálka

 13. 13.Rôzne