Bod č. 9

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného
priestoru Motýlia lúka - Pri kríži – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu
(kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.