Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.06.2023

 1. 1.Návrh na zmenu štatútu Fondu rozvoja bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 2. 2.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o nájme nebytového priestoru v správe Múzea mesta Bratislavy v stavbe so súpisným číslom 577, na Radničnej ulici č.1 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto

 3. 3.Návrh na zverenie letných stánkov do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

  Materiály
 4. 4.Návrh na zverenie archeologických nálezov do správy mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy

 5. 5.Návrh na zverenie stropného zdvíhacieho systému do správy mestskej rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola Júliusa Kowalského

 6. 6.Návrh na zverenie dlhodobého hmotného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie nájmu pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom v areáli Cintorína Slávičie údolie, Staré Grunty 47, 841 04 Bratislava, na pozemku evidovaného na parcele registra „C“ číslo 2991/2, druh pozemku ostatná plocha, okres Bratislava IV, obec Bratislava – Karlova Ves, katastrálne územie Karlová Ves, zapísaný na LV 5679, formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže

 8. 8.Návrh na schválenie nájmu administratívneho mobilného kontajneru č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, parkovacieho boxu č. 4 v areáli cintorína Vrakuňa formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže

 9. 9.Smernica S14 - Oceňovanie nájmov a vecných bremien – PREZENTÁCIA.

 10. 10.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov parc. č. 1512, parc. č. 1513, v Bratislave, k. ú. Ružinov, Komárňanská ulica, spoločnosti Alca Nivy, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Sabinovská ulica, spoločnosti Zatek s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 17049/8 a parc. č. 17049/13, Rožňavská ulica, spoločnosti T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/60, Podzáhradná ulica, Mgr. Petrovi Kováčovi s manželkou

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia zmluvy o budúcej zámennej zmluve s Bratislavským samosprávnym krajom, k. ú. Nivy, Velehradská ulica

  Materiály
 15. 15.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/87, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 21452/21, vo vlastníctve Slovenskej republiky zastúpenej Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 259,77 m² na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre občianske združenie KOLO n.o.

  Materiály
 18. 18.Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „billboard“, spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o so sídlom v Banskej Bystrici

  Materiály
 20. 20.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1002/2021 zo dňa 21.10.2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom častí pozemkov pod reklamnými stavbami a dohoda o urovnaní vzájomných vzťahov so spoločnosťou NUBIUM, s.r.o, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, Panónska cesta, so spoločnosťou Lardia s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, Bc. Ľubomíre Dóšóvej

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3141/5, občianskemu združeniu DanceArt, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 24. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Dúbravka a Ružinov pod kontajnerovými stojiskami

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Konvalinkovej 4 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, pre Zoologickú záhradu Bratislava

  Materiály
 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves za účelom zabezpečenia dopravnej obslužnosti Polikliniky Karlova Ves

  Materiály
 27. 27.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/38, Moravská ulica, Robertovi Boldišovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže

  Materiály
 28. 28.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Pažítkovej ulici

 29. 29.Návrh na schválenie kúpy a nájmu nehnuteľností v rámci projektu „ Modarnizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“ , k.ú, Ružinov

  Materiály
 30. 30.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou „ Rekonštrukcia cesty na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská“

 31. 31.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 7721/1, Grasalkovičova záhrada, v prospech Slovenskej republiky zastúpenej Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 32. 32.Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21717/1, Štefanovičova ulica, v prospech spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 33. 33.Návrh na zverenie pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 253/10, parc. č. 253/11, parc. č. 253/12, do priamej správy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

  Materiály
 34. 34.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 35. 35.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 100 v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu č. 22, 42, 48, 50-52, 60-62, 73, 76, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

  Materiály
 36. 36.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 101 v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ktorému zodpovedá časovo neobmedzené výlučné užívacie právo ku garážovému státiu č. 79-82, 85, 87, 89- 96, 98-99, 102, 106-107, 109-115, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

  Materiály
 37. 37.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

  Materiály
 38. 38.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Vrakunská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 39. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti IPON SK s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 40. 40.Rôzne