Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.05.2023

 1. 1.Návrh na zníženie ceny odplaty za vecné bremeno ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

 2. 2.Návrh komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve HM SR

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 a parc. č. 22072/1, Skalická cesta, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave.

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Športový klub MEDVEDICA so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia účelu nájmu nebytových priestorov na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves

  Materiály
 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v budove súpis. č. 2506 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Staromestskú knižnicu so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4778/93, Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1998, Adriane Kozmonovej

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. a Petržalka na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu

 11. 11.Návrh na schválenie predlženia doby nájmu zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0580 11 00 uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislavou ako prenajímateľom a občianskym združením ULITA ako nájomcom

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Oravskej ulici

 13. 13.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9920/1 a účelovej cesty vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja

  Materiály
 14. 14.Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 15. 15.Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech hlavného mesta SR Bratislavy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto

  Materiály
 16. 16.Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 338/2019, bod 1, zo dňa 21. 11. 2019, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka

 17. 18.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 18. 19.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, stavba súpis. č. 1601, pozemok parc. č. 722, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

  Materiály
 19. 20.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 12, Mierová 6, Kupeckého 17, Šándorova 4, Sputniková 15, 17, Bebravská 9, Rajčianska 34, Ipeľská 3, Jurkovičova 3, Cígeľská 6, Karloveská 35, Donnerova 17, 19, 21, Studenohorská 33, Pavla Horova 11, Vavilovova 3, Vranovská 65, 67, Topoľčianska 21, vlastníkom bytov

  Materiály
 20. 21.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 287/2019 zo dňa 26. 09. 2019, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

  Materiály
 21. 22.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Hraničná 13, Rumančeková 6, Sputniková 15, Svidnícka 21, Kríková 2, Rajčianska 44, vlastníkom bytov

 22. 23.Rôzne