BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 18.09.2017

 • 18. septembra 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pokračovanie zasadnutia z 11.09.2017
 1. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21451/2, spoločnosti TIDLY SLOVAKIA, a.s., so sídlom v Banskej Štiavnici

 2. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 16937/5, parc. č. 22247/9 a parc. č. 22247/16, spoločnosti FIPOREAL, s.r.o. v Bratislave

 3. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Ružinov, Nové Mesto, Rača, Dúbravka, Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 4. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 2737/103, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 5. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5440/66 a parc. č. 5440/15, spoločnosti OPSA s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 6. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 462, Slovenského národného múzeu Bratislava so sídlom v Bratislave

  Materiály
 8. 24.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3964/7, vo vlastníctve Športový klub Príroda, so sídlom v Bratislave, za pozemok parc. č. 3964/6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy

 9. 25.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21758/2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 8590/86, vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 26.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to pozemky parc. č. 21293/48, parc. č. 21293/47, parc. č. 9110/41, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 21788/8 a parc. č. 21293/44, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 11. 27.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 12. 28.Návrh na uplatnenie, alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3503/17

  Materiály
 13. 29.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23026/10 – Révova ulica, pod časťou rodinného domu, do výlučného vlastníctva JUDr. Márii Löfflerovej

 14. 30.Návrh na predaj pozemku zastavaného časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10109/14, do podielového spoluvlastníctva Ing. Františka Hrdinu a PaedDr. Dany Magdolenovej

 15. 31.Návrh na predaj pozemkov pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Vinohrady, Ďurgalova ulica, parc. č. 5487/64, 5487/83, 5487/84

 16. 32.Návrh na zriadenie vecných bremien na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Best in Parking - Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 17. 33.Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4479 – Vavilovova ulica, v prospech V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 18. 34.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014 – zámena pozemkov ako prípad hodný osobitného zreteľa v k. ú. Staré Mesto a Dúbravka, so spoločnosťou ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

  Materiály
 19. 35.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 10,18 m² v stavbe bez súpis. č. -podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 20. 36.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 21. 37.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu

  Materiály
 22. 38.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Raketová 14, Ladislava Dérera 2, Púpavová 1, 3, 5. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Ševčenkova 27, Tupolevova 3 vlastníkom bytov

  Materiály
 23. 39.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Klincová 9, Miletičova 34, Miletičova 46, Záhradnícka 81, Račianska 39, Ladislava Drera 2, Višňová 12, Púpavová 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Sekurisova 9, Janka Alexyho 9, Nobelovo námestie 7, 8, Lachova 20, Lachova 28, Osuského 38, Blagoevova 6, Blagoevova 14, Šustekova 3, Topoľčianska 10 vlastníkom bytov

  Materiály
 24. 40.Informácia o dopadoch uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 863/2017 na ekonomicky oprávnené náklady a na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy

 25. 41.Informácia o vyhodnotení efektívnosti využitia linky č.97 po skončení jej skúšobnej prevádzky

 26. 42.Informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

 27. 44.Rôzne