BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.06.2017

 • 12. júna 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [46.65 kB]
 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2016 a hodnotiaca správa za rok 2016

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1669/19, do výlučného vlastníctva spoločnosti stengl, a.s.., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 4. 4.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15470/11, Alexandre Frajkovej

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č22225/24 a novovytvoreného pozemku parc. č. 22225/11, do výlučného vlastníctva spoločnosti DEVELOMENT 4, a.s., so sídlom v Bratislave

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 2436/67, parc.č. 2436/68 a parc.č.2436/69, spoločnosti USB a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/24, spoločnosti JM – Cresco, s.r.o., so sídlom v Bratislave a spoločnosti JM – B1, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21293/18, parc. č. 21290/4 a parc. č. 21844/2, spoločnosti TC Tower A1 s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3692/3, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3690/3, parc. č. 3690/5, parc. č. 3690/8, parc. č. 3690/4, parc. č. 3690/6, parc. č. 3690/7, parc. č. 3688/4, parc. č. 3688/5, parc. č. 3688/8, parc. č. 3688/9, parc. č. 3688/10, parc. č. 3688/6, parc. č. 3688/7, parc. č. 3689/1, parc. č. 3689/5, parc. č. 3689/3, parc. č. 3689/4 a parc. č. 3689/2, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy a Ružinov, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 329, Ingrid Farkašovej

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3110, Adriánovi Rentkovi, Rastislavovi Pavlíkovi a Ivane Pavlíkovej

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru 173,35 m², v stavbe súpis. č. 2932, na pozemku parc. č. 3410/4, na Agátovej 1 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre mestskú rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času Klokan, so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 467/1 a parc. č. 3675/3, mestskej časti Bratislava-Rusovce

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe so súpis. č. 1165, na pozemku parc. č. 4714, na Záporožskej 5, v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PAMAX.real, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma s. r. o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21758/2, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 8590/86, vo vlastníctve spoločnosti SK Centre a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, a to pozemky parc. č. 21293/48, parc. č. 21293/47, parc. č. 9110/41, parc. č. 9116/14 a parc. č. 9116/16, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 21788/8 a parc. č. 21293/44, vo vlastníctve spoločnosti Twin City a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

  Materiály
 21. 21.Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 22. 22.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti MEDIAL ŠENK, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami

 23. 23.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 101

 24. 24.Návrh na odpustenie zmluvnej pokuty v sume 4 998,00 Eur Ing. Rolandovi Procházkovi a Ing. Jozefovi Turócimu

 25. 25.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby k pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9737/1, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 26. 26.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1207/246, v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave (PPP 06.06.2017)

 27. 27.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 691/3 a parc. č. 691/8, a podzemnej stavby bez súpisného čísla nachádzajúcej sa na parc. č. 691/8, do správy mestskej príspevkovej organizácii Generálny investor Bratislavy

  Materiály
 28. 28.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2922/5 a novovytvorená parc. č. 21533/11, situovaných v areáli Slavín, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, za účelom zabezpečenia starostlivosti a údržby predmetných pozemkov

 29. 29.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/41, parc. č. 1497/125 a parc. č. 1497/210 v lokalite Cintorína Rača na Detvianskej ulici, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 30. 30.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Majerníkova 34/A, Hlaváčikova 35, Veternicova – garáže, Pečnianska 6 vlastníkom garáží – materiál predkladáme na základe žiadosti o prevod v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z.

  Materiály
 31. 31.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Rezedová 21, Rajecká 36, Bieloruská 13, Hany Meličkovej 2, Majerníkova 34/A, Ušiakova 8, Pankúchova 3 vlastníkom bytov

  Materiály
 32. 32.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Rumančekova 18, Záhradnícka 75, 77, 79, 81, Jamnického 2, Hlaváčikova 24, Pri kríži 34, Černyševského 15, Lachova 24, Rovniankova 9, Gessayova 39, Beňadická 30, Znievska 7, Smolenická 8,10 vlastníkom bytov

  Materiály
 33. 33.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 26. júna 2017

  Materiály
 34. 34.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. dňa 26. júna 2017

  Materiály
 35. 35.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s. dňa 30. júna 2017

 36. 36.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 37. 37.Návrh na personálne zmeny v nadácii „Nadácia Bratislava“

 38. 38.Návrh na zrušenie obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. s likvidáciou

 39. 39.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56.001,32 Eur, žiadateľ Živnostník Juraj Chmela - AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO: 17384 273, zapísaný v živnostenskom registri č.104-6007, Okresným úradom Bratislava

 40. 40.Návrh na schválenie nájmu 50m bazéna a posilňovne v plavárni pasienky pre občianske združenia SPK Bratislava a Slávia Vodné pólo menežment, ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 41. 41.Návrh na schválenie nájmu Ľadovej plochy a šatní na zimných štadiónoch v správe STARZu pre občianske združenia HC Slovan Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava, Jumping Joe a HOBA Bratislava, so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 42. 42.Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu všeobecne prospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

 43. 43.Rôzne