Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 11.09.2017

 • 11. septembra 2017, 16:00 h
 • Magistrát, č.dv. 103
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: Budaj Ján
 • Pozvánka [47.52 kB]
 • Zasadnutie pokračuje 18.09.2017
 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 2. 2.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2017

 3. 3.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov na Plavárni Pasienky, Junácka 4, Bratislava, pre nájomcu STARFIT plus s.r.o., Devínska cesta 761/10 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 4. 4.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Zásady poskytovania dotácií na rekonštrukciu verejnoprospešných prvkov pochôdznych terás v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a niektoré opatrenia na riešenie majetkovo neusporiadaných pochôdznych terás

 6. 6.Návrh na odpustenie dlhu vo výške 56.001,32 Eur, žiadateľ Živnostník Juraj Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO: 17 384 273 zapísaný v živnostenskom registri č. 104-6007, Okresným úradom Bratislava

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 1574/4 – Pri mlyne, do podielového spoluvlastníctva Danielovi Panákovi, Ing. Barbore Panákovej a Ing. Mariánovi Bohunskému, Mgr. Margite Bohunskej

 8. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 126/10, Mandľová ulica, Matejovi Bankovichovi s manželkou Veronikou

 9. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 590/6, Vývojová ulica, Imrichovi Szalaiovi s manželkou Evou

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti nebytového priestoru č. 1.38 – bankomat, v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti PB Servis, a. s., so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto, parc. č. 8590/6 a v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11246, Slovenskému hydrometeorologickému ústavu so sídlom v Bratislave

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3547, 1385, 4861, na užívanie prístupov do nebytových priestorov a vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa tkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 7025/4 a parc. č. 7025/14, k. ú. Rača, Poľnohospodárskemu družstvu Bratislava – Vinohrady, so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu spoluvlastníckeho podielu na stavbe „Zberný dvor – Rača“ v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 1463/1 a parc. č. 1463/5, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača, so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1240/1, pre JUDr. Imricha Horvátha

 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21375/1, Veľvyslanectvu Kuvajtského štátu na území Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

 17. 43.Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh