Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 11.05.2020

 1. 1.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č.13/2019 z 12.12.2019 o dani z nehnuteľnosti

 2. 2.Návrh na prijatie Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č.13/2019 z 12.12.2019 o dani z nehnuteľnosti

 3. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č..../2020, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2016 o miestnom poplatku za rozvoj

 4. 4.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

 5. 5.Predloženie nemandatornych výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020

 6. 6.Návrh na zapojenie mesta Bratislava do projektu OECD zameranom na podporu procesov verejného obstarávania v mestách.

 7. 7.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 906 na Panskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, účelom predajne ľudovoumeleckého, spotrebného a úžitkového tovaru spoločnosti Folk Folk, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO 17317703 v rámci mimosúdnej dohody a zámenu nehnuteľností ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Panská ulica, a návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej vodnej stavby v Bratislave, k. ú. Devín, Lomnická ulica, spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.

 8. 8.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc.č. 19227/4, Mgr. Martinovi Ferákovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 9. 9.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc.č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

  Materiály
 10. 10.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 11. 11.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01.01.2019 do 31.12.2019

 12. 12.Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu, ktorý sa plánuje uložiť na Jurajovom dvore

  Materiály
 13. 13.Informácia o plnení uznesenia č.196/2019 zo dňa 30.5.2019

 14. 14.Rôzne