Bod č. 3

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č..../2020, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2016 o miestnom poplatku za rozvoj


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.