Bod č. 4

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.