BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 29.09.2016

 • 29. septembra 2016, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [53.36 kB]
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.6.2016 až 31.8.2016, a niektorých uznesení s termínom plnenia k 30.9. a 31.10.2016

 2. 1a.Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny na prípravu VZN o miestnom poplatku

 3. 2.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016

 4. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 5. 3a.Návrh na udelenie súhlasu s realizáciou projektov Malý Dunaj vo Vrakuni

  Materiály
 6. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu Trnavské mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy

 7. 5.Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

  Materiály
 8. 6.Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Ružinov, Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, stavbou „D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka Sever“ a stavbou „D1 Bratislava, Križovatka Prievoz – Rekonštrukcia“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 9. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov a budúceho zriadenia vecného bremena k častiam pozemkov v Bratislave, k. ú. Jarovce, Ružinov, Nivy, Vajnory, Podunajské Biskupice, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. so sídlom v Bratislave

 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 76, na pozemku parc. č. 8934, k. ú. Staré mesto v správe mestskej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu

 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21377/11, parc. č. 21378/20, parc. č. 21377/13, parc. č. 21378/4, parc. č. 21378/21, parc. č. 21378/33, parc. č. 21375/6, parc. č. 21375/7 Spojeným štátom americkým

 12. 10.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej

 13. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/22 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Františka Slovíka a RNDr. Márie Slovíkovej

  Materiály
 14. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047 pre spoločnosť Avestus Petržalka, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave

 16. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17336/12 pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. so sídlom v Bratislave

 17. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3749/1, parc. č. 3778/7, parc. č. 3784/1, parc. č. 3784/3 pre spoločnosť ISTRO-REALIS, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 18. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 4256/30, spoločnosti AUTO - HLAVAJ, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 19. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice parc. č. 6054/1, parc. č. 470, k. ú. Nivy parc. č. 9732/15, parc. č. 1847/104, k. ú. Čunovo parc. č. 1709, parc. č. 77/2 Slovenskému hydrometeorologickému ústavu so sídlom v Bratislave

 20. 17a.Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a informácia o poverení vedením Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 21. 17b.Návrh opatrení v súvislosti s petíciou proti hazardu

 22. 17c.Návrh na nájom nebytového priestoru na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave o výmere 15m2 na prízemí v stavbe súp. č. I. 36, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 23. 18.Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača, na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Rača a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 24. 19.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 25. 20.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 26. 21.Ročná správa o realizácií PHSR za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na rok 2016

 27. 22.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.

 28. 23.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 - 2020

 29. 24.Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava – Schwechat

  Materiály
 30. 25.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 31. 26.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 30. júna 2016

  Materiály
 32. 27.Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. rozšírením predmetu činnosti

  Materiály
 33. 28.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. dňa 30. septembra 2016

  Materiály
 34. 29.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z.z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

  Materiály
 35. 30.Návrh na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A

 36. 31.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2015

 37. 32.Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti" (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov po 16:30 h )

  Materiály
 38. 33.Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

 39. 34.Návrh na odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva - zmluvných pokút a úrokov z omeškania spolu vo výške 24 301,63 Eur, žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, IČO: 00151866

 40. 35.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

  Materiály
 41. 36.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0710 07 00 a v Zmluve o nájme č. 07 83 0706 07 00 pre Spojenú školu Svätej rodiny so sídlom v Bratislave

 42. 37.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1354/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom – Trhová 54

 43. 39.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 44. 40.Interpelácie

 45. 41.Rôzne

  Materiály
 46. .Zachovanie funkcie útulku pre opustené zvieratá a jej plynulé pokračovanie na Rebarborovej č. 17 v Bratislave - po bode petície

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015

 4. d.Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0858/14/80100

 5. e.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 6. f.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2016

 7. g.Informácia o o prevode vlastníctva bytu v bytovom dome na Námestí Hraničiarov 6/A v Bratislave

  Materiály
 8. h.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu

 9. i.Informačný materiál o priebežnom plnení k následnej finančnej kontrole č. 16/2014 dodržiavanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 14/2012 o dani za ubytovanie, zameranej na ustanovenia § 7

 10. j.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v mestskej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 11. k.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 12. l.Informácia o pracovnom stretnutí primátora hl. mesta so zástupcami Európskej komisie a JASPERS zo dňa 07. 09. 2016

  Materiály
 13. m.Stará tržnica - výročná správa

 14. n.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún až august 2016