Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 27.09.2018

 1. 0.Riešenie krízovej situácie v Domove seniorov Archa

 2. 0a.ako prvý bod je 73, po ňom 27 - 72, 73a potom 18 - 22, 73b - e nasleduje bod 1a ....

 3. 1a.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 1b.Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 2.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2017 a hodnotiaca správa za rok 2017

 6. 3.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 7. 4.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2018

 8. 5.Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – parkovacia politika

 9. 6.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto

  Materiály
 10. 7.Návrh opatrení na podporu verejnej dopravy v Bratislave

 11. 8.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s.

 12. 9.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.

 13. 10.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

  Materiály
 14. 11.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  Materiály
 15. 12.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

  Materiály
 16. 13.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu

  Materiály
 17. 14.Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady spoločnosti Halbart – Slovakia a. s.

  Materiály
 18. 15.Informácia o prebiehajúcom výberovom konaní na depozitár

 19. 16.Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2018 - o 11.30

 20. 17.Návrh Poriadku odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami

 21. 18.Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

 22. 19.Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

 23. 20.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny organizácie RETEST

 24. 21.Návrh na poskytnutie dotácie na činnosť sociálnej služby – nocľaháreň Depaul Slovensko, n.o. v celkovej výške 15 000,00 Eur

 25. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej jednotky v zariadení pre seniorov Domov jesene života

 26. 23.Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke mestských plôch na graffiti umenie

 27. 24.Návrh na schválenie nájmu ľadových plôch a šatní na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre občianske združenia HC SLOVAN Bratislava - mládež, Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava a Jumping Joe so sídlom v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

 28. 25.Zmluvná dokumentácia k rámcovej zmluve o spolupráci zo dňa 20.04.2011 uzatvorenej medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a Slovenským zväzom ľadového hokeja

 29. 26.Návrh na schválenie rozšírenia a upresnenia predmetu nájmu v nájomnej zmluve č. 42/2010 o časť pozemku parc. č. 4358/38 a parc. č. 2038/1 v Areáli zdravia Zlaté piesky, Senecká cesta 2 v Bratislave, k. ú. Trnávka, predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na dobu do 31.12.2029 a spresnenie podmienok užívania predmetu nájmu pre Cable, s.r.o., Šustekova 37, 851 04 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 30. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku č. 01/2008 na dobu určitú od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019 pre Tomáša Jurištu so sídlom v Bratislave

  Materiály
 31. 28.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/27, Milanovi Jánymu s manželkou

 32. 29.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12006/4, Karolovi Masarovičovi

  Materiály
 33. 30.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2026/9, Alstrova ulica, PhDr. Milanovi Sovovi s manželkou Mgr. Danicou Sovovou

 34. 31.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21664/2, Radovanovi Herichovi

 35. 32.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej stavby vodojemu bez súpisného čísla na pozemkoch parc. č. 1371/5, parc. č. 1371/26 a parc. č. 1372/1, k. ú. Devín, spoločnosti Lomnická, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 36. 33.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 16952/178, spoločnosti Bjoern s.r.o., so sídlom v Bratislave

 37. 34.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/3, parc. č. 22198/6, parc. č. 22198/8, parc. č. 22198/9, parc. č. 15403/6, parc. č. 23014/22, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. so sídlom v Bratislave

 38. 35.Návrh na predaj, alebo nájom ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc. č. 885/12, a stavby so súpis. č. 283, spoločnosti Vydrica a. s., so sídlom v Bratislave

 39. 36.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21709, spoločnosti DXT Development, s. r. o. , so sídlom v Bratislave

  Materiály
 40. 37.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22092/5, Ing. Karolovi Pajerovi

 41. 38.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 513/129, do podielového spoluvlastníctva PhDr. Márie Homolovej v podiele ½ a Ing. Imrichovi Kavečenskému v podiele ½

 42. 39.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Trnávka, Nové Mesto, Karlova Ves a Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stojísk

 43. 40.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 44. 41.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/91, parc. č. 631/92, parc. č. 1141/1 a parc. č. 1141/2, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 45. 42.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 46. 43.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10497/11, Občianskemu združeniu Fontána pre Zuzanu so sídlom v Bratislave

 47. 44.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 238,26 m², v stavbe, so súpis. č. 3042, na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, na pozemkoch parc. č. 2468/1, parc. č. 2464/50 a parc. č. 2464/47, pre Bratislavskú arcidiecéznu charitu, so sídlom v Bratislave

 48. 45.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 919/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5206/13, pre spoločnosť Custom - Pharma III s.r.o., so sídlom v Bratislave

 49. 46.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 4765/11 a parc. č. 5349/1, spoločnosti REPAX s.r.o., so sídlom v Bratislave

 50. 47.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21812, spoločnosti J.R.B. s.r.o., so sídlom v Bratislave

 51. 48.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21885/1, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave

 52. 49.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 2, pre spoločnosť HAMI FOOD s.r.o. so sídlom v Bratislave

 53. 50.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2848/160, 2848/6, 2848/7, 2848/8, 2848/9, 2848/10, 2848/11, 2848/12, 2848/26, 2848/27, 2848/28, 2848/29, 2848/30, 2848/31, 2848/32, 2848/48, 2848/49, 2848/54, 2848/55, 2848/56, 2848/57 pre UNIVERZITNÚ NEMOCNICU BRATISLAVA so sídlom v Bratislave

 54. 51.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5441, pre spoločnosť 4MG&P Slovakia s.r.o., so sídlom v Bratislave

 55. 52.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 56. 53.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 460/2 a parc. č. 23097/6, spoločnosti Esterhazy Real Estate s.r.o. so sídlom v Bratislave

 57. 54.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5441, Národnému ústavu detských chorôb, so sídlom v Bratislave

 58. 55.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 65,01 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1873 postavenej na pozemku parc. č. 3085 na Bilíkovej ulici č. 1 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka pre Cirkevnú materskú školu Gianny Berettovej Mollovej, so sídlom v Bratislave

 59. 56.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru (bývalého bytu č. 23) na Rajčianskej 8, v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Slovenskej filharmónii, so sídlom v Bratislave

 60. 57.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 71,59 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 1188 postavenej na pozemku parc. č. 2886 na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, v k. ú. Dúbravka pre TANEČNÝ KLUB „DANUBE“ BRATISLAVA, so sídlom v Bratislave, na dobu určitú do 31. 08. 2038

 61. 58.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie nových vstupov k bytovým domom a prístupov do nebytových priestorov v Bratislave

 62. 59.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 8434/1, parc. č. 8434/2, parc. č. 8436/1, parc. č 8436/2, parc. č. 8484/1 a parc. č. 8484/2, k. ú. Rača, spoločnosti Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Maťúš, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 63. 60.Návrh na predaj pozemkov zastavaných časťou stavby vo vlastníctve nadobúdateľov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 3157/12 a parc. č. 3157/13, do vlastníctva Ing. Jany Hudecovej

 64. 61.Návrh na predaj pozemkov registra „C“ KN pod stavbami radových garáží v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, Moravská ulica, parc. č. 11371/2-3, parc. č. 11371/7, parc. č. 11371/11-13, parc. č. 11371/29-30, parc. č. 11371/36-38, parc. č. 11371/44, parc. č. 11371/49, parc. č. 11371/58, parc. č. 11371/60, parc. č. 11371/62 a parc. č. 11371/65

 65. 62.Návrh na schválenie zámeru na prenájom pozemku vo výmere 800 m² v areáli Bratislavského lesoparku, časti parciel registra C KN č. 19571/8, 19575/1, 19575/2, 19665/2, k. ú. Vinohrady

 66. 63.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom nebytových priestorov v Saune Neptún na Plavárni Pasienky, Junácka 4 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto za účelom poskytovania masážnych služieb

 67. 64.Návrh na nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Rača, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 68. 65.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.30 vo výmere 112,04 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 69. 66.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 1.43 vo výmere 47,26 m² v stavbe podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave v k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 70. 67.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 5352, Limbová - Ďumbierska ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 71. 68.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 3569, Rosná ulica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 72. 69.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4491, Korabinského ul., formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 73. 70.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Ružinov v lokalite Cintorína Prievoz, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a mestskej časti Bratislava-Ružinov

 74. 71.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21419 dodatkom k Protokolu č. 11 88 0217 14 00, do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy

 75. 72.Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej pamiatky „Vajnorský ľudový dom“, dodatkom k Protokolu č. 11 88 0831 05 00, do správy mestskej časti Bratislava–Vajnory, ako oprava minulých rokov

 76. 73.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto v lokalite Filiálka, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 77. 73a.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov

 78. 73b.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0711 08 00 na dobu neurčitú, pre spoločnosť INTERPRESS SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 79. 73c.Zverejňovanie majetkových priznaní verejných funkcionárov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ďalšie súvisiace opatrenia vyplývajúce z politiky etiky v zmysle Protikorupčného minima pre Bratislavu

 80. 73d.Návrh na pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na jeho zverejnenie v zmysle § 3 a § 6 ods. 3 písm. a) Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004

 81. 73e.Návrh Dodatku č. 2 k Pravidlám pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30. 9. 2004

 82. 74.Návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva za účelom rozdelenia bytového domu Bodrocká 44 v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, na jednotlivé byty a nebytové priestory medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou Bratislava-Podunajské Biskupice

 83. 75.Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku registra C KN v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 642/97, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave

 84. 76.Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby - vjazdu na pozemku registra „E“ v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako budúcich oprávnených z vecného bremena

 85. 77.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby podzemnej garáže na pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11462/52, v prospech spoločnosti LOFTY s.r.o., so sídlom v Bratislave

 86. 78.Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 87. 79.Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2525/2, v areáli Materskej školy Šulekova 35, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

 88. 80.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1111/48,1111/49,1111/50,1111/51,1111/70,1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY a.s., so sídlom v Bratislave

 89. 81.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 935/2017 zo dňa 27.09. 2017

 90. 82.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1

 91. 84.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v administratívnej budove Papraďová 1A, hromadných garážach na ulici Pribišova – hromadné garáže, garážach na ulici Veternicová – garáže, vlastníkom nebytových priestorov a garáží

 92. 85.Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24

 93. 86.Zrušenie neziskovej organizácie Spoločnosť pre rozvoj bývania, n. o. spolu so správou o aktuálnom stave organizácie

 94. 87.Ročná správa o stave obecného bytového fondu za kalendárny rok 2017

  Materiály
 95. 88.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (máj)

 96. 89.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy (jún)

 97. 90.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 98. 91.Koncepcia Smart City Bratislava rozumné mesto 2030

 99. 92.Návrh na uzatvorenie zmieru v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 18C/97/2013, o zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno spočívajúce na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2176/5 a parc. č. 2176/7, k. ú. Vajnory

 100. 93.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 101. 94.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 102. 95.Informácia o vykonaných krokoch ohľadom investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 103. 96.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s

  Materiály
 104. 97.Správa o činnosti Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2017

 105. 98.Informácia o plnení Uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013 - Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 106. 99.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z. - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

  Materiály
 107. 100.Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v roku 2018 ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 4. 2018

 108. 101.Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 za rok 2017 a aktualizácia Akčných plánov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 na obdobie rokov 2018 – 2020

 109. 102.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017, ktorým schválilo Metodiku hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 110. 103.Návrh na menovanie zástupcov do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy

 111. 104.Žiadosť Národného tenisového centra, a.s. o dotáciu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na Opravu osvetľovacej sústavy NTC, výmenu povrchov tenisových dvorcov a oprava sociálnych zariadení

 112. 106.Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

 113. 106a.Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 114. 107.Petícia proti výstavbe pri Sade Janka Kráľa a za zmenu funkcie územia Artmedia späť na funkciu šport

  Materiály
 115. 108.Petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej č. 2 v Bratislave

  Materiály
 116. 111.Návrh na schválenie predloženej architektonickej štúdie ako plnenie podmienky č. 6 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v k. ú. Staré Mesto, neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave

 117. 112.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (máj)

 118. 113.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (jún)

 119. 114.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 120. 115.Interpelácie

 121. 116.Rôzne

 122. 116a.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2018 a k 15. 7. 2018

 123. 116aa.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

 124. 116ab.Návrh Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pramene Vydrice

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 zo dňa 7.12.2017

 3. e.Informácia o aktuálnej situácii v súvislosti s realizáciou výstavby D4R7 a ďalšími dopravnými obmedzeniami v hlavnom meste SR Bratislave - MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE

 4. f.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. h.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. a 2. štvrťroka 2018

  Materiály
 6. i.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s. dňa 29. júna 2018

  Materiály
 7. j.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Národné tenisové centrum, a.s. dňa 22. júna 2018

  Materiály
 8. k.Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly č. 1/2018 vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislava

  Materiály
 9. l.Informácia o plnení opatrení prijatých ku kontrole č. 10/2018 vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 10. m.Informačný materiál o plnení opatrení uložených v správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 23/2017

 11. n.Informačný materiál o plnení opatrení uložených v správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2017

  Materiály
 12. o.Informácia o plnení opatrení vyplývajúcich z kontroly mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislava č. 19/2017

  Materiály
 13. p.Informácia o projekte – Bikesharing – systém zdieľania bicyklov na území hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 14. q.Informácia o splnení opatrenia prijatého na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra v spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a. s.

  Materiály
 15. r.Informácia o plnení opatrení z kontroly zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri spravovaní a zabezpečovaní prevádzky objektu Zimného štadióna Ondreja Nepelu

 16. s.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Bajzova 6, Podzáhradná 19, Závadská 6, Hrobákova 38, vlastníkom bytov

  Materiály
 17. t.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 2 v bytovom dome Miletičova 63, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 18. u.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, Bratislava

 19. v.Informačný materiál o plnení opatrení uložených v správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy č. 3/2018

  Materiály
 20. w.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac jún, júl, august 2018