BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 25.05.2017

 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 4. 2017

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

 3. 3.Návrh na načerpanie 4. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a načerpanie nového úveru pre hlavné mesto SR Bratislavu

 4. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1790/2, Viliamovi Kulacsovi s manželkou Luciou

 5. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21643/52 a parc. č. 21644/10, do vlastníctva Arnošta Kolozsiho s manželkou

 6. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/7, a na zriadenie vecného bremena práva stavby na pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 22198/6, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., so sídlom v Bratislave

 7. 8.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 126/10, Matejovi Bankovichovi s manželkou Veronikou

 8. 10.Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-01/2016/Nivy/1931/Kor, č. 048806261600 zo dňa 21.10.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „D1 Bratislava križovatka Prievoz – rekonštrukcia“, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 9. 11.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, pozemok parc. č. 1168/6 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 1183/9 v spoluvlastníctve Ondreja Majera a Barbary Andreánskej

 10. 12.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21739/1, parc. č. 21739/20 a parc. č. 21739/31, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok v k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2981/72, vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 11. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 631/43, pre mestskú časť Bratislava-Vrakuňa

 12. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1 pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o. so sídlom v Bratislave

 13. 14a.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 432/9, 10, 11, a k. ú. Petržalka, parc. č. 2026/2, 3, v prospech spoločnosti OLO a.s., so sídlom v Bratislave

 14. 15.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 15. 16.Návrh novely všeobecných právnych predpisov k oznamovaniu zmien obsahu digitálnej technickej mapy mesta

  Materiály
 16. 17.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 17. 18.Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek: Rusovská cesta-Dolnozemská cesta“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

 18. 19.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z.z.

 19. 20.Návrh na schválenie Metodiky hlavného mesta SR Bratislavy pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

 20. 21.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.

 21. 22.Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 22. 24.Účtovná závierka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu za rok 2016

 23. 25.Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na základe uznesenia MsZ č. 806/2017 zo dňa 27.04.2017

  Materiály
 24. 26.Systém transparentného akcionárskeho riadenia v obchodných spoločnostiach s majoritnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy a v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu

 25. 27.Harmonogram opatrení na odstránenie dlhodobo neriešených problémov mestských príspevkových organizácií, vyplývajúcich z predložených koncepcií

 26. 28.Návrh na menovanie nového zástupcu za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej škole Františka Oswalda, Daliborovo nám. 2, Bratislava

 27. 29.Vyhodnotenie plnenia Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

  Materiály
 28. 30.Návrh Realizačného plánu Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2017

  Materiály
 29. 31.Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 679/2016 zo dňa 16.11.2016 – analýza poplatku za rozvoj

 30. 32.Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2275/2, do výlučného vlastníctva spoločnosti JÁNOŠÍK Holding s.r.o., so sídlom v Bratislave

 31. 33.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, do výlučného vlastníctva spoločnosti MACHO developing, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou

 32. 35.Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Petržalka parc. č. 1741/17 a parc. č. 1742/123, v prospech TESCO STORES SR, a.s., so sídlom v Bratislave

 33. 36.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15140/72 a parc. č. 11279/57 v lokalite Zimného štadióna O. Nepelu, do správy mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 34. 37.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - prenájom 2 predajných stánkov a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

 35. 38.Návrh na nájom nebytových priestorov vo výmere 2 069,05 m², terás vo výmere 426,19 m² a bytu vo výmere 71,62 m², v stavbe súpis. č. 3114, postavenej na pozemku parc. č. 2092, a pozemkov parc. č. 2091 a parc. č. 2092 na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 36. 39.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 54,44 m² v stavbe bez súpis. č. – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave pod pozemkami parc. č. 21550/1, 21550/2 a 21550/4 v k. ú. Staré Mesto, nezapísaný na LV, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 37. 40.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Továrenská 1/A, Budovateľská 18, Kostlivého 10, Raketová 14, Záhradnícka 77, 79, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Estónska 28, Ladislava Dérera 2, Hlaváčikova 24, Hlaváčikova 12, Janotova 6, Ľuda Zúbka 1, Gallayova 37, Tranovského 30, Kpt. Jána Rašu 3, Mlynarovičova 9, Blagoevova 6, Vígľašská 7, Vígľašská 13, Smolenická 8, vlastníkom bytov

 38. 41.Petícia proti znehodnoteniu poslednej väčšej súvislej zelenej plochy v MČ Bratislava – Dúbravka a za vybudovanie parku v lokalite Pri Kríži

 39. 42.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 40. 43.Interpelácie

 41. 44.Rôzne

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 684/2016 zo dňa 7.-8.12.2016

 4. d.Informačný materiál k plneniu uznesenia č. 518/2016 zo dňa 29.06.2016 o zdôvodnení nezníženia platných sadzieb miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a nezníženia úhrady nákladov spoločnosti OLO a.s. za odber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

 5. e.Inventarizácia majetku hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016

 6. f.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 7. g.Vyhodnotenie zimnej údržby pozemných komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislavy v zimnom období 2016/2017

 8. h.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 773/2017 zo dňa 26. 04. 2017, 795/2017 zo dňa 27. 04. 2017, 808/2017 zo dňa 27. 04. 2017, 809/2017 zo dňa 27. 04. 2017, 810/2017 zo dňa 27. 04. 2017, 812/2017 zo dňa 27. 04. 2017 a 813/2017 zo dňa 27. 04. 2017

  Materiály
 9. i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac apríl 2017

Nezaradené materiály

 1. 4.Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy - parkovacia politika

 2. 9.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 10376/2, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom v Bratislave