Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 19.11.2015

 • 19. novembra 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Zasadnutie pokračuje 09.12.2015
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2015 a predĺženie termínov plnenia niektorých uznesení s termínmi plnenia k 30. 11. 2015 a k 31. 12. 2015

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015

 3. 3a.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť

  Materiály
 4. 3b.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Banšelova 14, Karpatské námestie 16, Jamnického 10, Hlaváčikova 35, Markova 9, Lachova 32, Bradáčova 5, Haanova 48, Námestie Hraničiarov 2A, Znievska 7, Budatínska 49, vlastníkom bytov

  Materiály
 5. 4.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014

 6. 4a.Starý most a jeho názvy

  Materiály
 7. 5.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 686/5, 686/6, 686/8, 686/11, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie nebolo prijaté

 8. 6.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Vinohrady, parc. č. 6095/8, Ing. Anne Ježovej, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 9. 7.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Vajnory, parc. č. 880/12, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Ing. Miroslava Ševčíka a Ing. Heleny Ševčíkovej

 10. 8.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, stavby so súpis. č. 3114 a pozemku pod stavbou parc. č. 2092, občianskemu združeniu Šanca pre nechcených, so sídlom v Bratislave

 11. 9.Návrh na predaj novovytorených pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 15102/30, parc. č. 15101/25 spoločnosti OLIGO, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa - uznesenie nebolo prijaté

  Materiály
 12. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena k časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506/1, Veronike Bartoškovej

 13. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti – nebytového priestoru o výmere 123,15 m2 nachádzajúceho sa na Batkovej ulici č. 2, v k. ú. Dúbravka pre Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa so sídlom v Bratislave

 14. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, parc. č. 738/6, parc. č. 738/37, parc. č. 738/38, parc. č. 738/107, parc. č. 738/108 k. ú. Rača, spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave - uznesenie nebolo prijaté

 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a Karlova Ves, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 16. 14.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 17. 15.Návrh na odsúhlasenie zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy do EÚ projektu s názvom „CERIecon (Sieť regionálnych inovačných ekosystémov v Strednej Európe)“

 18. 16.Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

 19. 17.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 20. 18.Informácia o podniknutých krokoch na odstránenie environmentálnych záťaží – Environmentálna záťaž – skládka CHZJD – Vrakunská cesta

 21. 19.Informácia o spracovaní návrhu lokalít na umiestnenie nového cintorína na území Bratislavy, s vyhodnotením priestorových a funkčných podmienok

  Materiály
 22. 21.Návrh riešenia prolematiky grafity v hlavnom meste SR Bratislave

  Materiály
 23. 22.Petícia za výstavbu projektu PRIMA PARK II (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako prvý v poradí)

  Materiály
 24. 23.Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu motorovým vozidlám na Železnú studienku (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako druhý v poradí)

 25. 24.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako tretí v poradí) - rokovanie prerušené

  Materiály
 26. 19.Informácia o stave príprav ropovodu Bratislava-Schwechat (materiál bude prerokovaný po bode Vystúpenie občanov ako štvrtí v poradí) - prerokované 9.12.2015

  Materiály
 27. 25a.Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v nadväznosti na prijatie Smernice hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri udeľovaní stanovísk a vyjadrení pri umiestňovaní prevádzok hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na iniciovanie zmien zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - prerokované 9.12.2015

 28. 26.Informácia o materiáloch, ktoré budú schvaľované jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r. o. v likvidácii" - prerokované 9.12.2015

  Materiály
 29. 26a.Návrh na poskytnutie odmeny kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie január - jún 2015 - prerokované 9.12.2015

 30. 26b.Návrh na opätovné prerokovanie a určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - prerokované 9.12.2015

  Materiály
 31. 27.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Petržalský domov seniorov - prerokované 9.12.2015

 32. 28.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov pri kríži - prerokované 9.12.2015

 33. 29.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Archa - prerokované 9.12.2015

 34. 30.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov jesene života - prerokované 9.12.2015

  Materiály
 35. 31.Návrh dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Gerium - prerokované 9.12.2015

 36. 32.Návrh dodatku č. 1 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Dom tretieho veku - prerokované 9.12.2015

  Materiály
 37. 33.Návrh dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny zariadenia pre seniorov Domov seniorov Lamač - prerokované 9.12.2015

 38. 34.Aktualizácia „Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“ - prerokované 9.12.2015

 39. 35.Návrh na schválenie/neschválenie vybratého účastníka obchodnej verejnej súťaže a zrušenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1866/1 Gagarinova ulica, Bratislava - prerokované 9.12.2015

 40. 36.Návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku na časť pozemku v kat. území Staré Mesto, pre elektroenergetické zariadenie – stavebný objekt SO PS A 01 Trafostanica TS1 2x630 kVA distribučná, ktorá je súčasťou právoplatne umiestnenej stavby „Polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel, celok Žižkova Bratislava“, so spoločnosťami Bratislavské podhradie, s.r.o. a Západoslovenská distribučná, a.s. - prerokované 9.12.2015

 41. 37.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc. č. 21487/3, do podielového spoluvlastníctva Ing. Igora Mravca a Ing. Jany Jarošovej - prerokované 9.12.2015

 42. 38.Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemkov parc. č. 5448/2,8,9,11,12 Milanovi Marákovi, bytom Bratislava, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - prerokované 9.12.2015

 43. 39.Návrh na predaj nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvoreného pozemku parc. č. 2158/133, spoločnosti FORESPO BUDATÍNSKA a. s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - prerokované 9.12.2015

 44. 40.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6322/2, ako priamy predaj s cenovou ponukou a schválenie podmienok priameho predaja - prerokované 9.12.2015

 45. 41.Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 1090/2013 zo dňa 06.06.2013 v znení uznesenia č. 1181/2013 zo dňa 26. a 27.06.2013 a uznesenia č. 1240/2013 zo dňa 25. a 26.9.2013, ktorým bolo schválené zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, areál bývalého cyklistického štadióna na ul. Odbojárov a Kalinčiakovej, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - prerokované 9.12.2015

 46. 44.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 vlastníkom garáží - prerokované 9.12.2015

  Materiály
 47. 45.Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 9.12.2015

  Materiály
 48. 46.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy - prerokované 9.12.2015

  Materiály
 49. 47.Interpelácie - prerokované 9.12.2015

 50. 48.Rôzne - prerokované 9.12.2015

 51. 49h.Informácia o pridelených nájomných bytoch za obdobie III. štvrťroka

  Materiály
 52. 49i.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie od 28. 9. 2015 do 25. 10. 2015

 53. 50.Materiály na zaradenie do programu

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013

  Materiály
 5. e.Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy v rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava

 6. f.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mierová 28, Gercenova 11, Černyševského 3, Bradáčova 5, Beňadická 3 vlastníkom bytov

  Materiály
 7. g.Informácia o pridelených nájomných bytoch za obdobie II. štvrťroka

  Materiály