Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2006-2010) - Zasadnutie 28.01.2010

 • 28. januára 2010, 08:30 h
 • v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (1. poschodie)
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 12. 2009 a niektorých jeho ďalších uznesení

  Materiály
 2. 2.Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2009

  Materiály
 3. 3.Návrh na odmenu mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie jún - december 2009

  Materiály
 4. 4.Správa o zdravotnom stave obyvateľov hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2008

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmov hrobových miest na pohrebiskách prevádzkovaných organizáciou MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 6. 6.Návrh na delegovanie zástupcov za hlavné mesto SR Bratislavu do rady školy pri Základnej umeleckej škole Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava a do rady školy pri Základnej umeleckej škole, Istrijská 22, Bratislava

  Materiály
 7. 7.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 836/2009 zo dňa 17. 12. 2009

  Materiály
 8. 8.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 837/2009 zo dňa 17. 12. 2009

  Materiály
 9. 9.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pozemku parc. č. 3428 a stavby súp. č. 876, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 10. 10.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3810/28 a parc. č. 3810/29

  Materiály
 11. 11.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 6/20 nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 4720/2

  Materiály
 12. 12.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9326/26, spoločnosti J.R.B. s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, pozemkov parc. č. 14417, parc. č. 14418, parc. č. 14419 a stavby súp. č. 3849 a 3851, Materská škola, Kovorobotnícka 29, 31, Bratislava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13209/2, spoločnosti Primex, spol. s r.o., so sídlom v Bake

  Materiály
 15. 15.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 541/2008 zo dňa 30. 10. 2008

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4977/1, parc. č. 4978/1, parc. č. 4978/2, parc. č. 4978/3, parc. č. 4979, parc. č. 4980, parc. č. 4981, parc. č. 4982, parc. č. 4983/3, parc. č. 4984/1, parc. č. 4984/3, parc. č. 4984/4, parc. č. 5067/1, parc. č. 5947/27, pre MICROTECH, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 765, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15294/169, parc. č. 15294/170, parc. č. 22205/1 a parc. č. 15568/14, spoločnosti LANOVA, s. r. o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, parc. č. 77/2, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., so sídlom v Bratislave

 20. 20.Návrh na odpustenie dlhu v sume 4 613,66 Eur

 21. 21.Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 908,27 Eur - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.

 22. 22.Návrh na odpustenie dlhu v sume 2 227,50 Eur

 23. 23.Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 10 949,25 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.

 24. 24.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Miletičovej 25, Svätoplukovej 39, 41, 43, 45, Budovateľskej 6, Ďatelinovej 7, 9, Mraziarenskej 21, 23, Exnárovej 12, 14, Exnárovej 17, 19, Družicovej 1, 3, Družicovej 2, 4, 6, 8, 10, Bajzovej 14, Ipeľskej 15, Estónskej 2, Estónskej 8, 10, 12, 14, Estónskej 16, 18, 20, 22, Estónskej 28, 30, Estónskej 24, 26, Závadskej 6, 8, Závadskej 10, 12, Závadskej 14, 16, Hlaváčikovej 43, 45, 47, Hlaváčikovej 37, 39, 41, Landauovej 26, 30, Bujnákovej 11, M. Schneidra-Trnavského 20, Cabanovej 20, Tupolevovej 6A, Ševčenkovej 26, 28, Ševčenkovej 18, Ševčenkovej 20, Jungmannovej 14, Vavilovovej 8, 16, Romanovej 33, Vígľašskej 5, Vígľašskej 7, 9, Vígľašskej 11, 13, Vígľašskej 8, 10, Znievskej 38, Vigľašskej 2, 6, Beňadickej 3, Vigľašskej 19, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 25. 25.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 717/2009 zo dňa 28. 5. 2009

  Materiály
 26. 26.Návrh rámcového plánu činnosti Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2010

 27. 27.Informácia o účasti členov - neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

  Materiály
 28. 28.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 29. 29.Rôzne

 30. 30.Interpelácie

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. c.Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 3. d.Informácia o trestných oznámeniach podaných za hlavné mesto SR Bratislavu orgánom činným v trestnom konaní v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009

  Materiály
 4. e.Informácia o plnení schválených uznesení o predaji a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 5. f.Informácia o počte zápisov na listoch vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy na základe vyhľadávacej činnosti

  Materiály
 6. g.Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015

  Materiály
 7. j.Informácia o činnosti splnomocnenca primátora pre dopravné systémy

  Materiály
 8. k.Informácia o realizácii Programu výstavby bytov v Bratislave

 9. l.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Trnavská cesta 62, 64, Svätoplukova 39, 41, 43, 45, Rezedová 21, Ďatelinová 5, 9, Mraziarenská 21, Exnárova 12, 14, Exnárova 17, 19, Družicová 1, 3, Družicová 2, 4, 6, 8, 10, Bajzova 14, Ružová dolina 9, Estónska 2, 4, Estónska 6, Závadská 6, 8, Závadská 10, 12, Závadská 14, 16, Pribišova 4, Pribišova 2, Veternicová 7, Hlaváčikova 43, 45, 47, Hlaváčikova 37, 39, 41, Ševčenkova 26, 28, Ševčenkova 18, Ševčenkova 20, Lenardova12, Lenardova 4, Vavilovova 12, Vavilovova 24, Kapicova 4, Osuského 4, Romanova 35, Rovniankova 9, Hrobákova 24, Mlynarovičova 24, Vígľašská 11, 13, Vígľašská 6, Znievska 6, 8, Znievska 42, Topoľčianska 21, vlastníkom bytov a nebytových priestorov

  Materiály
 10. m.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac december 2009

  Materiály