BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 14.09.2016

 • 14. septembra 2016, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [45.32 kB]
 1. 0.Návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci správy miestneho poplatku za rozvoj

 2. 1.Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2016

 3. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 4. 2a.Návrh na udelenie súhlasu s realizáciou projektov Malý Dunaj vo Vrakuni

 5. 3.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 76, na pozemku parc. č. 8934, k. ú. Staré mesto v správe mestskej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu

 6. 3a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu podchodu Trnavské mýto v k. ú. Nové Mesto a k. ú. Nivy

 7. 4.Návrh na schválenie nájmu šatňových priestorov na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu pre Krasokorčuliarsky Športový Klub Slovan Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa

 8. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej

 9. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5183/22 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov JUDr. Františka Slovíka a RNDr. Márie Slovíkovej rod. Janovovej

 10. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047, pre spoločnosť Avestus Petržalka s. r. o., so sídlom v Bratislave

 11. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4974/8, pre Adnan Alhaj Mohamad trvale bytom v Bratislave

 12. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 17336/12 pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom v Bratislave

 13. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3749/1, parc. č. 3778/7, parc. č. 3784/1, parc. č. 3784/3 pre spoločnosť ISTRO-REALIS, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 14. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 4256/30, spoločnosti AUTO - HLAVAJ, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 15. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice parc. č. 6054/1, parc. č. 470, k. ú. Nivy parc. č. 9732/15, parc. č. 1847/104, k. ú. Čunovo parc. č. 1709, parc. č. 77/2 Slovenskému hydrometeorologickému ústavu so sídlom v Bratislave

 16. 14.Návrh na odňatie správy pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, mestskej časti Bratislava-Rača, na zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, vo vlastníctve spoločnosti INTERCOM Development s.r.o., so sídlom v Bratislave, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy v k. ú. Rača a návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 17. 15.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o používaní pyrotechnických výrobkov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 18. 16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Ružinov, Bratislava-Devín, Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Karlova Ves

 19. 17.Ročná správa o realizácií PHSR za rok 2015 a aktualizácia Akčných plánov PHSR na rok 2016

 20. 18.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 21. 19.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014 – 2020

 22. 20.Informácia o trasovaní ropovodu Bratislava – Schwechat

 23. 21.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 24. 22.Informácia o materiáloch, ktoré boli prerokované a schválené na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Incheba, a.s., dňa 30. júna 2016

 25. 23.Návrh zmeny stanov obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., rozšírením predmetu činnosti

 26. 24.Návrh na schválenie projektového zámeru – zriadenie zariadenia sociálnych služieb domova na pol ceste, v priestoroch ubytovne Fortuna, Agátová 1/A

 27. 25.Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2015

 28. 26.Petícia proti výstavbe bytového domu na lúke na ul. A. Gwerkovej v Petržalke – Ovsišti

 29. 27.Návrh na odpustenie dlhu, pozostávajúceho z príslušenstva - zmluvných pokút a úrokov z omeškania spolu vo výške 24 301,63 Eur, žiadateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava, IČO 00151866

 30. 28.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne usporiadanie pozemku

 31. 29.Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0710 07 00 a v Zmluve o nájme č. 07 83 0706 07 00 pre Spojenú školu Svätej rodiny so sídlom v Bratislave

 32. 30.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1354/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom – Trhová 54

 33. 31.Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 15 m² na prízemí v stavbe v stavbe súpis. č. I. 36 na pozemku parc. č. 86, na Uršulínskej ul. č. 9 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 34. 32.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 29. 9. 2016

 35. 33.Rôzne

 36. 34.Nepodpísanie uznesenia č. 578/2016 zo dňa 6.9.2016

 37. .Materiály mimo pozvánky:

Informačné materiály

 1. a.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 1. štvrťroka 2016