Bod č. 30

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1354/2013 zo dňa 21. 11. 2013, ktorým bol schválený prevod spoluvlastníckych podielov na pozemkoch patriacich k bytom a nebytovým priestorom – Trhová 54


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.