Bod č. 5

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2089/7, do výlučného vlastníctva Miriam Holubovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.