Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 13.05.2024

 1. 1.Návrh na nájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 19176/1, katastrálne územie Vinohrady, Bratislava – Pekná cesta, o výmere 30m² za účelom prevádzkovania stánku s občerstvením v rekreačnom areáli Pod horárňou Krasňany, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

 2. 2.Návrh na ukončenie nájmu spoločnosti Malewill, s.r.o., na Uršulínskej 9, v sídle Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

 3. 3.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 410/2023 zo dňa 14. 12. 2023, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/381 a nasl., a k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6352/7, lokalita ZO Malý Dunaj

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1024/1 a parc. č. 1497/9, pre spoločnosť EN Stream s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka a k. ú. Petržalka, pod kontajnerovými stojiskami

 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 3328, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu Švabinského 16, 18

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti Preslava, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov na Šintavskej 2 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ministerstvo vnútra SR

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu letného kúpaliska, amfiteátra a javiska na Búdkovej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Správu telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy so sídlom v Bratislave

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov v budove na Ventúrskej 4 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie Vox loci so sídlom v Bratislave.

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa výpožičky nebytových priestorov na Kopčianskej 76 v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre Ulita, občianske združenie so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/12 a 668/48, Karloveská ulica, vo vlastníctve Martina Blažeka

 13. 13.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 14. 14.Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod spoluvlastníckeho podielu na nebytovom priestore č. 101 v polyfunkčnom dome na Námestí Martina Benku 1-16 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

 15. 15.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Polyfunkčný komplex Muchovo námestie“

 16. 16.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, lokalita ZŠ Beňovského, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka

 17. 17.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, Hradištná a Uhrovecká ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 18. 18.Návrh na schválenie zmeny účelu zverenia stavby so súpis. č. 695 na pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1807, Šintavská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 19. 19.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Komárnická 32, Priemyselná 3, Bystrého 3, vlastníkom bytov

 20. 20.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 297/2011 zo dňa 29. 09. 2011, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Petržalská 14

 21. 21.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Bystrého 3, vlastníkom bytov

 22. 22.Rôzne