Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 12.02.2024

 1. 1.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nájmu zariadenia kuchyne v Domove pri kríži

 2. 2.Predaj spoluvlastníckeho podielu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v objekte na Cintorínskej ulici č. 24

  Materiály
 3. 3.Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Staré Mesto, Nivy a Čunovo, v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“

 4. 4.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4757/27 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za byty v bytovom dome na Zvolenskej 3, postavenom na pozemku parc. č. 9580/1 v k. ú. Nivy, vo vlastníctve Ing. Gustáva Lacu

 5. 5.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 880/11, ulica Za farou, Petrovi Drenkovi s manželkou

 6. 6.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 1043, Balkánska ulica, Štefanovi a Monike Gyöpösovým

 7. 7.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 15279/70 a nasl., Bajkalská ulica, 1. súkromnému gymnáziu v Bratislave, so sídlom v Bratislave

 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Petržalka, Nové Mesto, Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice a k. ú. Dúbravka, na vybudovanie a užívanie prístupových bezbariérových vstupov do bytových domov

 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 1723/2, pre spoločnosť VI GROUP Bývanie pod lesom s.r.o., so sídlom v Bratislave

 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia nájmu nebytových priestorov v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Úniu miest Slovenska so sídlom v Bratislave

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu v budove na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny zmluvy o nájme budovy Starej tržnice v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre občianske združenie ALIANCIA STARÁ TRŽNICA so sídlom v Bratislave

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia dodatku k zmluve o nájme pozemku č. 08 83 0419 22 00, uzatvorenej s občianskym združením Zóna Svetlá-Tichá-Slávičie, o.z., so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie zníženia výšky nájomného zo zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0786 23 00, pre spoločnosť UniCare Centrum, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 16. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9737/51, Oravská ulica, Michalovi Amonovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod garážou

 17. 17.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1064/5, Hradná ulica, Ivanovi Minarovičovi a Renáte Minarovičovej, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu k pozemku pod stavbou

 18. 18.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, Zlatohorská ulica

 19. 19.Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k stavbe trafostanice v Bratislave, k. ú. Nivy, so spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Rekonštrukcia Haly dielní na Bazovej ulici v Bratislave“

 20. 20.Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a na zaplatenie odplaty za zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9193/16 a nasl. spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby „Activity Park“

 21. 21.Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice

 22. 22.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves a k. ú. Lamač, v prospech spoločnosti Bory, a. s., so sídlom v Bratislave

 23. 23.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, Knižkova dolina, do správy mestskej časti Bratislava-Rača

 24. 24.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v objekte Kolískova 1, 1B, garáže Martinčekova vlastníkom garáží

 25. 25.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 323/2023 zo dňa 04. 10. 2023, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod objektom Kolískova 1, 1B

 26. 26.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Martinengova 10, Ružová dolina 22, Priemyselná 3, 5, 7, 9, Hraničná 69, Vrútocká 26, Rajčianska 34, Vŕbová 10, Sadmelijská 1, Pod Rovnicami 5, 7, Gallayova 43, Vilová 11, Vranovská 67, vlastníkom bytov

 27. 27.Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 1011/2010 zo dňa 27. 05. 2010, uznesenia č. 287/2019 zo dňa 26. 09. 2019, uznesenia č. 1060/2021 zo dňa 18. 11. 2021, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami

 28. 28.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Trnavská cesta 58, Hraničná 13, Ružová dolina 22, Astrová 10, Rajčianska 34, Vŕbová 10, Pod Rovnicami 3, 5, 7, Wolkrova 7, Budatínska 5, vlastníkom bytov

 29. 29.Rôzne