Komisia pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.10.2023

 1. 1.Ročná správa o realizácii strategického dokumentu Bratislava 2030 – Program rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy 2022 – 2030 za rok 2022

 2. 2.Návrh na schválenie zmeny uznesenia mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1297/2022 zo dňa 23. 06. 2022, ktorým boli schválené Zásady hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 3. 3.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Drotárska cesta, parc. č. 21586/36, PhDr. Lenke Kubátovej

  Materiály
 4. 4.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4757/27 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za byty v bytovom dome na Zvolenskej 3, postavenom na pozemku parc. č. 9580/1 v k. ú. Nivy, vo vlastníctve Ing. Gustáva Lacu

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, Ružinov, Petržalka, Dúbravka, pod kontajnerovými stojiskami

  Materiály
 6. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytových domov

 7. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, na realizáciu projektu „Na Vyhliadke“

  Materiály
 8. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 387/2, pre spoločnosť UniCare Centrum, s. r. o. so sídlom v Bratislave

 9. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, na realizáciu TIOP č. 7, pre Železnice Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, spoločnosti RENGL Slovensko, s.r.o so sídlom v Banskej Bystrici

  Materiály
 11. 11.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, MDDr. Jane Roštárovej

 12. 12.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v budove súpis. č. 1188 na Batkovej 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Box klub BOXER Dúbravka.

 13. 13.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájmu nehnuteľnosti na Ivanskej ceste 21 v Bratislave, k. ú. Trnávka, v časti stavebných úprav predmetu nájmu, pre Súkromnú školu umeleckého priemyslu Bohumila Baču so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 14.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, ulica Púchovská, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbami garáží

 15. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Čunovo, Schengejská ulica, parcela č. 2156, spoločnosti BBM Finance, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod objektom

  Materiály
 16. 16.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby voľnočasových športových ihrísk, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 17. 17.Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3603/10 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa

  Materiály
 18. 18.Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3672/14 a nasl., križovatka Kopčianska-Údernícka, so Železnicami Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti MKK Grössling s.r.o., so sídlom v Bratislave a na kúpu nehnuteľnosti v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, Medená ulica, parc.č. 21357/2

 20. 20.Rôzne