Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.05.2022

 1. 1.Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2021 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

 2. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022

 3. 3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Návrh Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy

 4. 4.Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Domove seniorov Lamač

 5. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa odplatného vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia, užívania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie modernizácie a akékoľvek stavebné úpravy Elektroenergetického zariadenia s príslušenstvom podrobne špecifikovaných v ods. 3 tejto zmluvy, ktoré budú zrealizované na časti pozemku parc. č. 4620/4 v rozsahu cca 265 m² k. ú. Petržalka a na časti pozemku parc. č. 4647/1 v rozsahu cca 86 m² k. ú. Petržalka pre Západoslovenská distribučná, a.s

  Materiály
 6. 6.Založenie Divadla P.O.Hviezdoslava n.o.

 7. 7.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť , a.s.

  Materiály
 8. 8.Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

  Materiály
 9. 9.Návrh na zverenie drobného hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálneho podniku Bratislava

  Materiály
 10. 10.Návrh na schválenie nájmu dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava

  Materiály
 11. 11.Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, parc.č. 9881/6 a parc.č. 9881/7, žiadateľovi spoločnosti REEGAS s.r.o. so sídlom v Bratislave, ulica Páričkova

  Materiály
 12. 12.Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v Bratislave

  Materiály
 13. 13.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica, vo vlastníctve manželov Bielovičovcov, za pozemky vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Československých tankistov

 14. 14.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia predmetu nájmu – nebytového priestoru na Bagarovej ul. č. 20, k.ú. Dúbravka, pre spoločenstvo kresťanov Christiana so sídlom v Bratislave

 15. 15.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu komunitnej záhrady v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, občianskemu združeniu Vnútroblok

  Materiály
 16. 16.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Vinohrady, občianskemu združeniu BAJKSLAVA

  Materiály
 17. 17.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 15196/7, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Trnavská cesta 164/44-48 v zastúpení spoločnosťou VSD, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 18. 18.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Rača, spoločnosti DOAS, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 19. 19.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 3884/1, spoločnosti Rakyta Land Development, a.s., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 20. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc.č. 3419 a parc.č. 3651/462, Ing. arch. Adriane Halgašovej, Ing. arch. Petrovi Halgašovi a Ing. Dušanovi Janerle

  Materiály
 21. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 1235 a parc.č. 2479/6, spoločnosti ITB Development a.s., so sídlom v Bratislave

 22. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc.č. 5142/5, spoločnosti danube4you, s.r.o., so sídlom v Bratislave

  Materiály
 23. 23.Návrh na schválenie zúženia predmetu nájmu – nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 419 na pozemku parc. č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, pre DONET, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 24. 24.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 737/2021 zo dňa 18.02.2021, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom časti pozemku v k.ú. Trnávka, parc.č. 16948/2, spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave

 25. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavieb na Technickej 6 v Bratislave, k.ú. Trnávka, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave

 26. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov a stavby na Bazovej 8 v Bratislave, k.ú. Nivy, mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave

 27. 27.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 16948/29 a stavba so súp.č. 4312 na Technickej ulici v k.ú. Nivy, parc.č. 10132/20 a stavba so súp.č. 17533 na Bazovej ulici, do priamej správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislavy, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 28. 28.Návrh na nájom nebytových priestorov v stavbe so súpis.č. 419 na pozemku parc.č. 21 na Bielej 6 v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

  Materiály
 29. 29.Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k.ú. Vrakuňa, parc.č. 3144/33, s Oldrichom Lobpreisom

 30. 30.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 1, ulica Borská, spoločnosti CITY CORP REAL s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávneho usporiadania vzťahu pod stavbou

  Materiály
 31. 31.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy na pozemku v Bratislave, registra „E“ KN, v k.ú. Rača, parc.č. 5499, lokalita Pri vinohradoch

  Materiály
 32. 32.Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k.ú. Záhorská Bystrica, parc.č. 1535/3, Prídavková ulica, vo vlastníctve Miriam Ringelbandovej

 33. 33.Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k.ú. Lamač, parc.č. 1859, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou Penzión pre dôchodcov, Na barine

 34. 34.Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis.č. 3357 a pozemkov parc.č. 5794/12 a parc.č. 5794/23, k.ú. Petržalka, Kopčianska ulica, od Rímskokatolíckej cirkvi Bratislava – Jarovce so sídlom v Bratislave

 35. 35.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k.ú. Jarovce, parc.č. 9/1 a nasl., do priamej správy mestskej časti Bratislava - Jarovce

  Materiály
 36. 36.Návrh na zriadenie vecného bremena práva stavby vjazdu a výjazdu na časti pozemku v Bratislave, k.ú. Staré Mesto v prospech spoločnosti PROJEKT INVESTMENT, s.r.o. so sídlom v Bratislave

  Materiály
 37. 37.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Haburská 3, Stropkovská 7, Muškátová 54, Trenčianska 46, Medzilaborecká 10, Vrútocká 40, Beniakova 18, Beniakova 32, Beniakova 18, Kpt. Jána Rašu 11, Tematínska 4, vlastníkom bytov

 38. 38.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24 – 25.06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom Beniakova 5

  Materiály
 39. 39.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Ipeľská 3, vlastníkom bytov

 40. 40.Rôzne