Mestské zastupiteľstvo - Zasadnutie 22.10.2015

 • 22. októbra 2015, 08:30 h
 • Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Zasadnutie pokračuje 18.11.2015
 1. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30.9.2015 a niektorých uznesení s termínom splnenia k 22.10.2015

 2. 1a.Ústna informácia primátora o zvýšení cestovného v MHD, o kolapse dynamickej dopravy v Bratislave, o zvyšovaní dane z nehnuteľností, o pripravenosti jednotnej parkovacej politiky, o dohodách s majiteľmi reklamných zariadení vonkajšej reklamy a o plnení uznesení týkajúcich sa zmeny stanov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou Bratislavy

 3. 12.Informácia o rokovaniach so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2, 811 06 Bratislava (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)

  Materiály
 4. 1b.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 5. 1c.Návrh na preverenie statických posudkov

 6. 2.Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov - 50 m bazéna, 25 m bazéna a posilňovne v Plavárni Pasienky pre Sláviu Vodné pólo menežment a Súkromné gymnázium Mercury so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 7. 3.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 21661/2, Ing. arch. Jaroslavovi Paškovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa

 8. 4.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/25 a parc. č. 563/11, Igorovi Meixnerovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa - uznesenie nebolo prijaté

 9. 5a.Žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja na údržbu a opravu ciest na území Bratislavy

 10. 6.Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11787/21 a parc. č. 11787/22 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za parc. č. 11765/4 vo vlastníctve spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ako prípadu hodného osobitného zreteľa

  Materiály
 11. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Karlova Ves, k. ú. Petržalka, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 12. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v stavbe, súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 345, k. ú. Staré Mesto, na Sedlárskej 2, pre Griff Pharma s.r.o., so sídlom v Bratislave

 13. 9.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1466, parc. č. 4839 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Starhradská 6, 8, Röntgenova 2, 4, v zastúpení Bytovým družstvom Petržalka, so sídlom v Bratislave

  Materiály
 14. 10.Návrh na neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k nehnuteľnosti, k. ú. Karlova Ves, pozemku parc. č. 3651/326

 15. 10a.Návrh na predloženie koncepcie rozvoja mestských príspevkových organizácií a útvarov - rokovanie prerušené

 16. 11.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave - prerokované 18.11.2015

 17. 12a.Preverenie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru "Areál Koliba" - prerokované 18.11.2015

 18. 13.Informácia o Výročnej správe neziskovej organizácie za rok 2014 Spoločnosti pre rozvoj bývania, n. o. - prerokované 18.11.2015

  Materiály
 19. 14.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z. z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - prerokované 18.11.2015

  Materiály
 20. 15.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Bárdošova 5, Novohorská 22, 26, 28, 30, Veternicová 1, Námestie Hraničiarov 2A, vlastníkom bytov - prerokované 18.11.2015

  Materiály
 21. 16.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome a hromadnej garáži na ulici Majerníkova 34/A, Veternicova - garáže, vlastníkom garáží - prerokované 18.11.2015

  Materiály
 22. 18.Interpelácie - prerokované 18.11.2015

 23. 19.Rôzne - prerokované 18.11.2015

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 4. d.Informácia o postupe pri odstraňovaní Inventarizačných rozdielov v Inventarizácii k 31.12.2013

  Materiály
 5. e.Informáciu o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 6. f.Informácia o vydaní Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy s účinnosťou od 1. októbra 2015

  Materiály
 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Nedbalova 19, Jamnického 10, Beniakova 5, A. Gwerkovej 2, Znievska 11, vlastníkom bytov

  Materiály
 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, Hubeného 10, 12, 14, Novohorská 22, 24, 26, 28, 30, Jamnického 10, Iľjušinova 8, Gercenova 31, Zadunajská cesta 3, Lachova 39, vlastníkom bytov

  Materiály
 9. i.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR v roku 2009 - bod 5.2.2. protokolu

 10. j.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1. 9. do 27. 9. 2015

 11. k.Informácia o právnom stanovisku k povinnosti obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., zverejňovať informácie v zmysle uznesenia MsZ č. 135/2015 zo dňa 28. mája 2015