BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26.04.2018

 1. 0.Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemok, parc. č. 3400/160, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, ulica Na vrátkach, za pozemky, parc. č. 882/1, parc. č. 882/2, parc. č. 882/17, parc. č. 882/91, parc. č. 882/92 a parc. č. 882/93, vo vlastníctve STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., ulica Pod záhradami, a zrušenie podmienky č. 2 časti A bodu 1 uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1427/2014 zo dňa 06. 03. 2014

 2. 0a.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 11/1, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 3. 1.Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 02. 2018 a 31. 03. 2018

 4. 1a.Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy

 5. 2.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018

 6. 3.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, výške úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel, spôsobe jej platenia a preukázania jej zaplatenia

 7. 4.Návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – parkovacia politika

 8. 5.Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 9. 6.Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .... z .... , ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov

 10. 7.Návrh na určenie mesačného platu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 11. 8.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2017 (materiál bude prerokovaný o 10:00 h)

 12. 9.Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2017 (materiál bude prerokovaný o 10:00 h)

 13. 9a.Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle výzvy hlavného mesta SR Bratislavy na poskytnutie dotácie na podporu integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova v Bratislave na rok 2018

 14. 10.Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, v lokalite Martinského cintorína na Trnavskej ceste, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

 15. 11.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 422/17, Podbrezovská ulica, Mgr. Tomášovi Bielikovi s manželkou Janou

 16. 12.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 19179/17 a parc. č. 19179/18, Pekná cesta, Miroslavovi Predajnianskemu s manželkou Evou

 17. 13.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1403/3, do podielového spoluvlastníctva Jozefa Bareja a Ireny Barejovej

 18. 14.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 1032/60, parc. č. 1032/61, parc. č. 1032/62, parc. č. 1032/63, parc. č. 922/2, parc. č. 922/8, parc. č. 922/9, parc. č. 922/10, do výlučného vlastníctva spoločnosti PROTEA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 19. 15.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13594/2 a parc. č. 13594/3, spoločnosti BOAT Reality, družstvo, so sídlom v Bratislave

 20. 16.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 2026/9, Alstrova ulica, PhDr. Milanovi Sovovi s manželkou Mgr. Danicou Sovovou

 21. 17.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 890/2, Petrovi Horniakovi s manželkou Teréziou

 22. 18.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka – Jantárova cesta, parc. č. 4691/35, do výlučného vlastníctva František Majtán - EURONICS TPD, so sídlom v Bratislave

 23. 20.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3284/9, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave

 24. 21.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12290/1 a parc. č. 12290/12, spoločnosti PBL s. r. o., so sídlom v Bratislave

 25. 22.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21709, spoločnosti DXT Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave

 26. 23.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 22, mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

 27. 24.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2545/1, parc. č. 2545/2, pre spoločnosť OTP Buildings, s.r.o., so sídlom v Bratislave

 28. 25.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4620/4, parc. č. 5211/3, pre spoločnosť VI GROUP Starý háj s.r.o., so sídlom v Bratislave

 29. 26.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5393/1 a parc. č. 5398/1, pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave

 30. 27.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov vo výmere 794,79 m², nachádzajúcich sa v stavbe, súpis. č. 1188, postavenej na pozemkoch, parc. č. 2885 a parc. č. 2886, na Batkovej ulici č. 2 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Centrum voľného času Klokan so sídlom v Bratislave

 31. 28.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru vo výmere 150,08 m², v stavbe, bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pod pozemkami parc. č. 21550/1, parc. č. 21550/2 a parc. č. 21550/4, pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave

 32. 29.Návrh na neuplatnenie alebo uplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k bytom č. 1, 2, a k nebytovému priestoru č. 2 – 12 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Fraňa Kráľa 21, v podiele 404/2000

 33. 31.Informácia o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a Integrovaný Regionálny Operačný Program 2014-2020

 34. 32.Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

 35. 33.Informácia o časovej postupnosti realizácie opatrení týkajúcich sa dopravy, uvedených v strategických dokumentoch, záväzných pre hlavné mesto SR Bratislavu Akčný plán udržateľného energetického rozvoja, Koncepcia rozvoja MHD v Bratislave, Územný generel dopravy, PHSR

 36. 33a.Informácia o príprave nového územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 37. 34.Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2018

 38. 35.Informácia o plnení uznesenia č.1405/2014 časť C bod 1 zo dňa 20. 01. 2014 – Akčný plán udržateľného energetického rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 39. 36.Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

  Materiály
 40. 38.Návrh na poskytnutie dotácie na chod a rozvoj aktivít pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum v celkovej výške 20 000,00 Eur

 41. 39.Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

 42. 40.Vyhodnotenie plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 695/2016 zo dňa 07. 12. 2016 – 08. 12. 2016 – Informácia o vyhodnotení ekonomickej efektívnosti hospodárenia v poľovnom revíri „Lesopark“

 43. 41.Informácia o možnostiach realizácie vydávania Senior Pasov pre občanov nad 70 rokov s platnosťou na 5 rokov v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

 44. 42.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 45. 43.Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu a návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 03. 2010

 46. 44.Návrh na späťvzatie žalobného návrhu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Žabotová 1, Bratislava, a to k stavbe so súpis. č. 103205 a k pozemkom parc. č. 7314/1, 7314/5 a 7314/6

 47. 45.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom stánku a prislúchajúceho vonkajšieho sedenia v Areáli zdravia Zlaté piesky za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

  Materiály
 48. 46.Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3737/20 a parc. č. 3737/21, Sokolská ulica, Eugenovi Orosovi s manželkou Rozáliou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a predaj priľahlého pozemku

 49. 48.Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytovom dome na ulici Dvojkrížna č. 4, 6 – dopredaj

 50. 49.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Mraziarenská 21, Záhradnícka 75, Račianska 63, Plickova 12, Hlaváčikova 35, Hálova 10, Námestie hraničiarov 13, Strečnianska 7, vlastníkom bytov

 51. 50.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, č. 572/2016 zo dňa 30. 06. 2016, č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, č. 935/2017 zo dňa 27. 09. 2017

 52. 51.Petícia za zachovanie predajne MINIT v podchode na Hodžovom námestí, vyňatím z elektronickej verejnej súťaže a následne predĺžením nájomnej zmluvy z dôvodov hodných osobitného zreteľa, hlasovaním poslancov mestského zastupiteľstva

 53. 51a.Koncepcia rozvoja Mestských lesov v Bratislave - ako prvý po petícii

 54. 52.Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 55. 53.Interpelácie

 56. 54.Rôzne

 57. 55.Návrh na poskytnutie odmeny mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie júl - december 2017- o 14:00 h

  Materiály

Informačné materiály

 1. a.Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy medzi zasadnutiami Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

 2. b.Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

 3. c.Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 vykonaných na základe splnomocnenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, uznesenie č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017

 4. d.Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch

  Materiály
 5. e.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 6. f.Informácia o pridelených bytoch za obdobie 3. a 4. štvrťroka 2017

  Materiály
 7. g.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Narcisová 12, Narcisová 14, 16, Záhradnícka 75, 77, Čiližská 30, Púpavová 15, Hany Meličkovej 13, Tupolevova 22, Medveďovej 24, Mamateyova 12, vlastníkom bytov

 8. h.Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, nezvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov, prislúchajúceho k bytu č. 1 v bytovom dome Budovateľská 7, zvereného do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov

 9. i.Informačný materiál k dopadom novely zákona o obecnom zriadení účinnej od 1.4.2018 na právne predpisy hlavného mesta SR Bratislavy

  Materiály
 10. k.Informácia o výsledkoch obchodných verejných súťaží a verejných súťaží realizovaných rozpočtovými a príspevkovými organizáciami zriadenými Mestskými zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy v období od 30.09.2017 do 31.03.2018

 11. l.Informácia o plnení protikorupčného minima k 31. 12. 2016 a aktualizácia k 30. 06 2017

 12. m.Informácia o plnení protikorupčného minima k 31.12.2017

 13. n.Informácia o poverení vedením Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

 14. o.Informácia o zmene Organizačného poriadku Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

  Materiály
 15. p.Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1035/2018, 1052/2018, 1055/2018 a 1057/2018 zo dňa 22.02.2018

  Materiály
 16. q.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 2018

 17. r.Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac február 2018