Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 14.05.2020

 1. 1.Návrh na vyhovenie protestu prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 z 12. 12. 2019 o dani z nehnuteľnosti

 2. 2.Návrh na prijatie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 z 12. 12. 2019 o dani z nehnuteľnosti

 3. 3.Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

 4. 4.Návrh na delegovanie zástupcov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta na Panenskej ul. v Bratislave

 5. 5.Schválenie revidovaného Komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2020 – 2021

 6. 6.Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých – Prevencia a bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog“ zo dňa 24. 04. 2020

 7. 7.Schválenie žiadostí o poskytnutie grantu na základe odporúčaní odbornej hodnotiacej komisie a rozhodnutia primátora pre oblasť „Bratislava pre všetkých – Prevencia a ukončovanie bezdomovectva“ zo dňa 28. 04. 2020

 8. 8.Zmluva o spolupráci za účelom realizácie parkovacej politiky v hlavnom meste SR Bratislave v pilotnej zóne mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

 9. 8a.Návrh oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj kovového šrotu, ktorý sa plánuje dočasne uložiť na Jurajovom dvore

 10. 8b.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na prenájom stánku a vonkajšieho sedenia na Kúpalisku Krasňany za účelom poskytovania služieb rýchleho občerstvenia

 11. 10.Informácia o plnení uznesenia č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 06. 2013 – Stav postupu pri príprave výstavby ropovodu Bratislava – Schwechat

 12. 11.Návrh na zapojenie mesta Bratislava do projektu OECD zameranom na podporu procesov verejného obstarávania v mestách

 13. 12.Petícia PROTI zástavbe parku a časti parkoviska Humenské námestie v lokalite Lúky VII

 14. 13.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 15. 13a.Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20. 06. 2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30. 06. 2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22. 11. 2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13. 12. 2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave a návrh na započítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta SR Bratislavy zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00, uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s., so sídlom v Bratislave

 16. 14.Návrh na nájom nebytového priestoru č. 906 na Panskej 2 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, účelom predajne ľudovoumeleckého, spotrebného a úžitkového tovaru spoločnosti Folk Folk, s.r.o., so sídlom v Bratislave, IČO 17317703 v rámci mimosúdnej dohody a zámenu nehnuteľností ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúcu sa nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Panská ulica, a návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozostavanej vodnej stavby v Bratislave, k. ú. Devín, Lomnická ulica, spoločnosti FORESPO HELIOS 2 a. s.

 17. 15.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1, Pavlovi Šípošovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 18. 16.Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 19227/4, Mgr. Martinovi Ferákovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa

 19. 17.Návrh na zvolanie zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 05. 2020

 20. 18.Rôzne

 21. 19.Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy 28. 05. 2020

Informačné materiály

 1. a.Informácia o súhrnných hodnotách prírastkov a úbytkov nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy v období od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019