Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 14.04.2016

 • 14. apríla 2016, 09:00 h
 • Primaciálny palác, č.dv. 107
 • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
 • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
 • Pozvánka [43.14 kB]
 1. 1.Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016

 2. 1a.Informácia dozornej rady o činnosti Mestského centra Stará tržnica za obdobie júl 2014 – december 2015

 3. 2.Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 792/12, Zite Korbašovej, MUDr. Edite Koníkovej, CSc. a MUDr. Jane Dekyskej do podielového spoluvlastníctva

 4. 3.Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 2079/28, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Orságovcov

 5. 4.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5349/2, parc. č. 5349/5, parc. č. 5349/22 pre MČ Bratislava Podunajské Biskupice so sídlom v Bratislave

 6. 5.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Nové Mesto, parc. č. 12290/1, parc. č. 12290/12 spoločnosti PBL s. r. o. so sídlom v Bratislave

 7. 6.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 2150/1 a parc. č. 3047 pre spoločnosť Avestus Petržalka s. r. o. so sídlom v Bratislave

 8. 7.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Karlova Ves, Petržalka a Rača, na vybudovanie kontajnerových stanovíšť

 9. 8.Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Nájomnej zmluve č. 07 83 0166 04 00 na dobu určitú do 31.08.2039, predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme č. 07 83 0363 06 00 na dobu určitú do 31.08.2039 a nájom pozemku registra „E“ parc. č. 5799 a 5800 v k. ú. Petržalka, pre Zemegulu, s.r.o. so sídlom v Bratislave

 10. 8a.Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru na nájom časti pozemkov v Areáli zdravia Zlaté piesky a kúpalísk Rosnička, Delfín, Lamač, Rača, Krasňany a Tehelné pole na letnú sezónu

 11. 10.Protest prokurátora proti VZN č. 1/1995 o digitálnej technickej mape Bratislavy

 12. 11.Zámer pripravovaného projektu: Projekt BAUM

 13. 12.Informáciu o stave príprav projektov dopravnej infraštruktúry, ktorých realizácia sa predpokladá v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a Operačného programu Doprava 2014 – 2020

 14. 13.Informácia o stave realizácie NS MHD v Bratislave

 15. 14.Informácia o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

 16. 15.Petícia: "Vráťme seniorom a zdravotne postihnutým občanom dopravu v Bratislave"

 17. 16.Petícia za uľahčenie dopravy seniorom v Bratislavskej integrovanej doprave

 18. 17.Správa o činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2015

 19. 18.Návrh na vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Resocializačné stredisko RETEST, Ľadová 11, 811 05 Bratislava

 20. 19.Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na ul. Staré grunty 47, k.ú. Karlova Ves, parc. č. 2986 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 21. 20.Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Hodonínskej 44, k.ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3219 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže

 22. 21.Návrh na mimosúdne riešenie súdneho sporu k nehnuteľnostiam v Bratislave, k.ú. Petržalka, so spoločnosťou Súkromné gymnázium Mercury

 23. 22.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Kupeckého 15, Trenčianska 62, Budovateľská 5, Páričkova 7, Košická 46, Hornádska 6, Baltská 1, Baltská 3, Baltská 7, Bieloruská 7, 9, 11, 13, Riazanská 52, 54, Račianska 35, 37, 39, Plickova 2, 4, 6, 8, 10, 12, Gelnická 20, 22, 24, Cígeľská 12, Jána Stanislava 9, Veternicová 5, Nejedlého 35, Ševčenkova 8, Ševčenkova 16, Jankolova 3, Mlynarovičova 3, Lachova 28, Romanova 44A, Beňadická 11, Znievska 7, Topoľčianska 10 vlastníkom bytov

 24. 23.Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 a v hromadných garážach na ul. Pečnianska 6 vlastníkom garáží

 25. 24.Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 28. 4. 2016

 26. 25.Rôzne

Nezaradené materiály

 1. 26.Materiály na zaradenie do pozvánky

 2. 26b.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov registra „C“ zapísaných na liste vlastníctva č. 2021 a na liste vlastníctva č. 1 nachádzajúcich sa v Sade Janka Kráľa, k.ú. Petržalka. Ide o tieto pozemky: parc. č. 5105/89, 5110/1, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129/1, 5129/3, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158/1, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182 do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka

 3. 26c.Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov registra „C“ KN zapísaných na liste vlastníctva na liste vlastníctva č.1 nachádzajúcich sa Tyršovom nábreží, k.ú. Petržalka, parc. č. 5190, 5191, 5151, 5150, 5140/4, 5142/5, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148/3, 5149, 5139/3, 5138, 5137 do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka