Bod č. 26b

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov registra „C“ zapísaných na liste vlastníctva č. 2021 a na liste vlastníctva č. 1 nachádzajúcich sa v Sade Janka Kráľa, k.ú. Petržalka. Ide o tieto pozemky: parc. č. 5105/89, 5110/1, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5117, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129/1, 5129/3, 5152, 5153, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158/1, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 5175, 5176, 5177, 5178, 5179, 5180, 5181, 5182 do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.