Bod č. 26c

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, pozemkov registra „C“ KN zapísaných na liste vlastníctva na liste vlastníctva č.1 nachádzajúcich sa Tyršovom nábreží, k.ú. Petržalka, parc. č. 5190, 5191, 5151, 5150, 5140/4, 5142/5, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148/3, 5149, 5139/3, 5138, 5137 do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.